In de maak

Times of Suriname - - CULTUUR -

PARAMARIBO – Zo­als reeds be­kend in de me­dia zijn It Goes Pro­duc­ti­ons en het Su­do­be (Su­ri­naam­se Doven Be­lan­gen) be­zig met het pro­du­ce­ren van de re­a­lis­ti­sche dra­ma film “Wi­ren the Mo­vie”.

Wi­ren is een re­a­lis­ti­sche dra­ma film ge­ba­seerd op fei­ten. Wi­ren, een film over een doof­ge­bo­ren. Nic­ke­ri­aan­se jon­gen die vecht voor zijn eer­lij­ke plek in de maat­schap­pij. De­ze film is een ini­ti­a­tief van SU­DO­BE (Su­ri­naam­se Doven Be­lan­gen) en wordt ge­pro­du­ceerd door IT GOES CASTING en SU­DO­BE. Het ver­haal is ont­wik­keld door Ivan Tai-Apin en San­der Cou­mou. Het doel van het pro­ject is, het ma­ken van een kwa­li­ta­tief goe­de film met een so­ci­aal-maat­schap­pe­lij­ke bood­schap, voor een zo groot mo­ge­lijk pu­bliek.

Wan­neer de in Nickerie doof ge­bo­ren Wi­ren op 7-ja­ri­ge leef­tijd in con­tact komt met een Ame­ri­kaan­se arts, dr. Ri­chard Youn­g­blood, blijkt al gauw dat er een nieu­we we­reld voor hem open­gaat. Een we­reld waar­bij hij mo­ge­lijk­he­den krijgt, waar­van hij al­leen maar had kun­nen dro­men.

De­ze mo­ge­lijk­he­den zor­gen er­voor dat Wi­ren het dorp­se in­ruilt voor het ste­de­lij­ke. In de stad merkt hij ech­ter dat be­hal­ve het mooie, ook de har­de re­a­li­teit in­komt. Na­dat Wi­ren heel veel ob­sta­kels moet over­win­nen, komt hij op­eens voor zijn groot­ste ob­sta­kel: op­ko­men voor zijn rech­ten als do­ve. Dit zorgt er­voor dat hij heel veel moet op­of­fe­ren om zijn doel te be­rei­ken. Lukt het hem? Wi­ren: een doof­ge­bo­ren jon­gen die op­komt voor zijn rech­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.