SON or­ga­ni­seert praal­wa­genop­tocht

Times of Suriname - - CULTUUR -

PARAMARIBO – De Sa­men­wer­ken­de Or­ga­ni­sa­ties Paramaribo-Noord (SON) or­ga­ni­se­ren in ver­band met Di­wa­li op zon­dag 15 ok­to­ber een praal­wa­genop­tocht . Dit meldt SON in een pers­be­richt. De een­daag­se vie­ring be­gint zon­dag­mid­dag met een praal­wa­genop­tocht door de stra­ten van Paramaribo en ein­digt met een ge­va­ri­eerd po­di­um­pro­gram­ma op het voet­bal­veld aan de Com­mis­sa­ris Ro­bles­weg. SON is een bun­de­ling van ver­schil­len­de re­li­gi­eu­ze, cul­tu­re­le en so­ci­aal-maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties. De­ze or­ga­ni­sa­ties zijn bij­een­ge­ko­men om het Di­wa­li­feest ge­za­men­lijk te vie­ren in plaats van in klei­ner ver­band met hun res­pec­tie­ve or­ga­ni­sa­tie en/of om­ge­ving. SON wil met de­ze open­ba­re fes­ti­vi­teit de feest­vreug­de en de bood­schap van het Di­wa­li­feest: dat het goe­de het kwa­de over­wint, met al­le Su­ri­na­mers de­len.

De op­tocht start om half 6 ‘s mid­dags met ver­lich­te praal­wa­gens van­uit het voet­bal­veld aan de Com­mis­sa­ris Ro­bles­weg te Blauw­grond en trekt door het Cen­trum naar Paramaribo-Zuid om weer te­rug te ke­ren naar het be­gin­punt. De rou­te (22 ki­lo­me­ters) is: Com­mis­sa­ris Ro­bles­weg – An­ton Drag­ten­weg – Cor­ne­lis Jong­baw­straat – Klei­ne Com­bé­weg – Wa­ter­kant – Sa­ram­ac­ca­s­traat – Zwar­ten­ho­ven­brugs­traat – Van ’t Ho­ger­huys­straat – Wil­lem Cam­pag­ne­straat – Ja­ger­nath Lach­mon­straat – Lal­la­rookhweg – Ge­me­n­e­lands­weg – J.A. Pen­gel­straat - Hen­ck Ar­ron­straat – Tour­ton­nel­aan – Ana­moestraat – lo­pers slui­ten aan – Jo­zef Is­rael­straat - Com­mis­sa­ris Ro­bles­weg. Op de praal­wa­gens en sound­trucks wor­den de ver­schil­len­de hoofd­rol­fi­gu­ren uit de Rámáy­an li­ve uit­ge­beeld, zo­als Rám en Sitá, Laksh­man, Ha­numán en de de­mon Ráwan. De praal­wa­gens ma­ken rond 7 uur ‘s avonds een stop op het Kul­dipsingh-com­plex aan de Ana­moestraat, waar de lo­pers zich aan­slui­ten. Zij trek­ken dan sa­men door naar het voet­bal­veld aan de Com­mis­sa­ris Ro­bles­weg om het feest voort te zet­ten. Het po­di­um­pro­gram­ma be­staat on­der an­de­re uit zang, dans en to­neel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.