Li­chaam An­ne Fa­ber ge­von­den in Zee­wol­de

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

Na een ver­mis­sing van bij­na twee we­ken is gis­te­ren het li­chaam van de Utrecht­se An­ne Fa­ber ge­von­den. Dat is be­kend­ge­maakt op een pers­con­fe­ren­tie.

Het li­chaam werd ge­von­den bij het Nul­der­pad in Zee­wol­de, waar de po­li­tie sinds gis­ter­och­tend aan het zoe­ken was. De ver­dach­te, Mi­chael P., heeft de plek aan­ge­we­zen waar het li­chaam is ge­von­den. Daar­op werd het ge­bied bij het Nul­der­pad af­ge­zet. P. wordt nu ook ver­dacht van be­trok­ken­heid bij de dood van An­ne. Tot woens­dag­mid­dag was de zoek­tocht be­perkt ge­ble­ven tot het ge­bied rond­om Den Dol­der, waar de laat­ste sig­na­len van Fa­bers te­le­foon wa­ren op­ge­van­gen. Zee­wol­de kwam op de kaart na­dat P. maan­dag was aan­ge­hou­den. De 27-ja­ri­ge ver­dach­te ver­bleef in een fo­ren­sisch-psy­chi­a­tri­sche kli­niek in Den Dol­der, waar hij werd voor­be­reid op zijn te­rug­keer in de maat­schap­pij na een ja­ren­lan­ge ge­van­ge­nis­straf. P. woon­de vóór zijn de­ten­tie in Zee­wol­de en zou op de dag van de ver­mis­sing van Fa­ber de be­schik­king heb­ben ge­had over de au­to van zijn moe­der. Dat was de aan­lei­ding om het zoek­ge­bied te ver­rui­men. Ver­schil­len­de me­dia mel­den dat fa­mi­lie­le­den van P. vlak bij Zee­wol­de een va­kan­tie­huis­je zou­den heb­ben, dat P. tij­dens zijn jeugd vaak in de om­ge­ving zou heb­ben ge­speeld én dat hij op de dag van Fa­bers ver­dwij­ning in de om­ge­ving was ge­zien.

In 2012 werd P. in ho­ger be­roep ver­oor­deeld tot een cel­straf van elf jaar van­we­ge on­der meer twee vol­gens de rech­ter ‘niets­ont­zien­de ver­krach­tin­gen’, af­per­sing, dief­stal met ge­weld en ver­bo­den wa­pen­be­zit. Gis­ter­mid­dag ver­leng­de de rech­ter-com­mis­sa­ris zijn voor­ar­rest met twee we­ken om­dat er ‘vol­doen­de ver­den­king te­gen de ver­dach­te’ be­staat ‘om hem lan­ger vast te hou­den’.

(AD/foto: NU.nl)

De po­li­tie doet on­der­zoek bij het Nul­der­pad. Rechts An­ne Fa­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.