Be­stuurs­le­den Sa­tu­dar­ah nog vast

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ZWOLLE - De drie be­stuurs­le­den van mo­tor­club Sa­tu­dar­ah die eind vo­ri­ge maand zijn op­ge­pakt kun­nen nog ze­ker 45 da­gen wor­den vast­ge­hou­den. Dat heeft de raad­ka­mer van de recht­bank in Zwolle be­paald.

Het drie­tal wordt ver­dacht van deel­na­me aan een cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie die zich be­zig­houdt met af­per­sing, ge­weld, wa­pen­be­zit en drugs­han­del en werd op 26 sep­tem­ber op­ge­pakt. An­ge­lo M. (40) uit Til­burg, Xan­ter­ra M. (43) uit Til­burg en Paul M. (48) uit Maas­tricht zijn landelijke be­stuurs­le­den van de mo­tor­club. Bij de ac­tie wil­de het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) ook me­de­op­rich­ter Mi­chel B. op la­ten pak­ken, maar dat mis­luk­te. Hij staat nu op de na­ti­o­na­le op­spo­rings­lijst van de po­li­tie. De aan­ge­hou­den be­stuurs­le­den zit­ten nog in be­per­king, wat be­te­kent dat ze geen con­tact met de bui­ten­we­reld mo­gen heb­ben, al­leen met hun ad­vo­caat. Ook de be­per­king blijft van kracht, al­dus de recht­bank in Zwolle don­der­dag. Via een an­de­re pro­ce­du­re, bij de recht­bank in Den Haag, pro­beert het OM mo­tor­club Sa­tu­dar­ah te ver­bie­den. (NU.nl) 11:30 Fi­fa U-17 World Cup In­dia 2017: Ni­ge­ria Bra­zil

13:40 Doc.: Clark­son:

Po­we­red Up

14:50 Co­me­dy se­rie:

Me­lis­sa & Joey

15:30 Ger­ma­ny - Bun­de­s­li­ga

- Stuttg­art - Kö­ln 17:45 Mo­vie: Dra­gon Hun­ter 19:20 Ga­me Show:

Lip Sync Batt­le

20:10 Mo­vie: Free­dom Wri­ters 22:15 Dra­ma se­rie: Pe­no­za 07:00 CNN Nieuws

07:35 Ste­ven Rey­me

Mi­ni­s­tries

08:10 Fit­ness: Shaun T Max Out Car­dio Max Out Car­dio

08:45 An­ge­li­na Bal­le­ri­na:

The Big Per­for­man­ce 09:00 Ca­rib­bean New­sli­ne 09:35 Ato­mic Pup­pet

10:00 Mas­ter­chef

The Pro­fes­si­o­nals 11:05 ATV Sports

12:00 CNN Nieuws Op een school wil een on­der­wij­zer tes­ten of de kin­de­ren nog wel kun­nen hoofd­re­ke­nen. Hij geeft een op­dracht aan Rudi. “Rudi, om een ka­mer te be­han­gen heb je 7 rol­len be­hang no­dig. Eén rol be­hang kost SRD11,35. Hoe­veel kos­ten 7 rol­len be­hang?” Rudi denkt heel lang en diep na. De on­der­wij­zer kijkt hem aan en vraagt: “Weet je het al?” Waar­op Rudi ant­woordt: “Ik ga die mu­ren wel schil­de­ren.” (Bron: de­bes­temop­pen.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.