Va­der bracht Fi­li­pe Luís op juis­te spoor

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fi­li­pe Luís is al ja­ren­lang een vas­te kracht bij At­lé­ti­co Ma­drid, maar de 32-ja­ri­ge lin­ker­vleu­gel­ver­de­di­ger zegt in ge­sprek met El Mun­do dat hij zon­der zijn va­der nooit zo ver was ge­ko­men in zijn voet­bal­car­ri­è­re. De Bra­zi­li­aan, die in 2004 een jaar door Ajax werd ge­huurd van Fi­gu­ei­ren­se, ont­hult dat hij eer­der in zijn loop­baan al­les­be­hal­ve pro­fes­si­o­neel han­del­de.

“Ik had vaak mijn mo­men­ten van uit­gaan, waar­bij ik veel meer dronk dan dat ik ei­gen­lijk mocht en kon”, geeft de rou­ti­nier aan. “Bij Ajax was ik erg jong en heb ik me­zelf nooit ge­von­den, ook bij Re­al Ma­drid Cas­til­la niet. Ge­luk­kig heeft mijn va­der me weer op het juis­te spoor ge­bracht. Ook Mi­gu­el Án­gel Lo­ti­na (des­tijds trai­ner bij De­por­ti­vo La Cor­u­ña, red.) heeft me enorm ge­hol­pen. Ik be­greep toen dat, als ik niet vol­was­sen zou wor­den, ik niet zou sla­gen.”

“Ik ben nu een ge­luk­kig mens, ook om­dat ik niet heel hard hoef te wer­ken”, ver­volgt de 31-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal. “Er is in­der­daad veel druk, maar wei­nig uren en ik krijg goed be­taald. En ik kijk om me heen en zie hoe ‘ge­wo­ne’ men­sen le­ven. Ik weet wat er al­le­maal speelt. Dus het min­ste wat ik kan doen is mijn vak se­ri­eus ne­men, want ik heb de mooi­ste baan in de he­le we­reld.”

De ex-spe­ler van Chel­sea zegt dat hij een stuk nuch­ter­der in het le­ven staat dan veel van zijn col­le­ga’s: “Tach­tig pro­cent van de spe­lers leeft in een bub­bel, voor­al de jon­ge spe­lers. Ze den­ken dat als ze met een be­kend tas­sen­merk on­der hun arm lo­pen, schoe­nen van vier­hon­derd eu­ro dra­gen en acht ta­toe­a­ges heb­ben ze al gro­te ster­ren zijn en dat men­sen ze res­pec­te­ren. Ze zijn ver­ge­ten hoe de ech­te we­reld in el­kaar steekt.” (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.