See­dorf staat open voor trai­ners­baan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cla­ren­ce See­dorf heeft nog al­tijd de am­bi­tie om er­gens als trai­ner aan de slag te gaan. De voor­ma­li­ge mid­den­vel­der be­gon in 2014 bij AC Mi­lan zijn loop­baan als oe­fen­mees­ter, maar See­dorf er­kent dat hij bij i Ros­so­ne­ri niet op­ti­maal pres­teer­de. “De toe­komst? Ik sta er nog steeds open voor om er­gens als trai­ner aan de slag te gaan. Ik houd er­van te wer­ken in de we­reld van het voet­bal”, ver­telt hij. Des­tijds was de Ita­li­aan­se top­club op weg naar een tran­si­tie, die in­mid­dels is ge­re­a­li­seerd met de komst van Chi­ne­se in­ves­teer­ders. “Een cy­clus heeft al­tijd een ein­de. Het tijd­perk van Sil­vio Ber­lus­co­ni was vol mooie mo­men­ten en prij­zen. Die blij­ven al­tijd in de ge­schie­de­nis van de club. Toen ik trai­ner van Mi­lan was, was het een zeer tur­bu­len­te pe­ri­o­de. De ver­an­de­rin­gen wa­ren nood­za­ke­lijk”, al­dus See­dorf bij Mi­lan TV. Mo­men­teel pres­teert de club, on­danks de ve­le in­ves­te­rin­gen in de spe­lers­se­lec­tie, on­der­maats, met reeds ne­gen pun­ten ach­ter­stand op kop­lo­per Na­po­li. Vin­cen­zo Mon­tel­la staat door de te­gen­val­len­de re­sul­ta­ten on­der druk, maar See­dorf pre­dikt ge­duld: “Ik heb het idee dat het nieu­we ma­na­ge­ment en de trai­ner dui­de­lij­ke plan­nen heb­ben.”

“Ze heb­ben veel ge­ta­len­teer­de spe­lers ge­haald. Het heeft wel tijd no­dig”, ver­volgt de ex-trai­ner van het Chi­ne­se Shenz­hen FC. “Maar het Mi­lan-DNA zal niet ver­dwij­nen, Mi­lan zal al­tijd Mi­lan blij­ven. Ik houd van de fans die Mi­lan blij­ven steu­nen. Dat is ook nood­za­ke­lijk”, con­clu­deert See­dorf. Zon­dag neemt Mi­lan het op te­gen aarts­ri­vaal In­ter­na­zi­o­na­le, dat met ze­ven pun­ten voor­sprong op de der­de plek in de Se­rie A staat. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.