Bar­cel­o­na biedt 134 mil­joen op Cou­t­in­ho

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na geeft de strijd om Phi­lip­pe Cou­t­in­ho niet op. De club uit Ca­ta­lonië bracht in de zo­mer di­ver­se bie­din­gen uit op de aan­val­len­de mid­den­vel­der en wil in ja­nu­a­ri een nieu­we po­ging wa­gen, zo schrijft de Dai­ly Mail. De krant maakt mel­ding van een aan­staand bod van om­ge­re­kend ruim 134 mil­joen eu­ro.

Bar­cel­o­na meld­de zich in de af­ge­lo­pen trans­fer­pe­ri­o­de vier keer op An­field. Bar­cel­o­na be­gon met een bod van 80 mil­joen eu­ro en bood la­ter 85 mil­joen ex­clu­sief 15 mil­joen aan va­ri­a­be­len. Daar­na volg­de een der­de aan­bie­ding, van 90 mil­joen ex­clu­sief 40 mil­joen aan bo­nus­sen, en het vier­de voor­stel be­droeg naar ver­luidt 110 mil­joen ex­clu­sief 40 mil­joen aan va­ri­a­be­len. Nu zou men dus een vast be­drag van 134 mil­joen wil­len be­ta­len.

Voor­ma­lig di­rec­teur Al­bert So­ler en voor­zit­ter Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu be­ves­tig­den in sep­tem­ber dat zij Cou­t­in­ho heb­ben pro­be­ren te con­trac­te­ren: “Li­ver­pool vroeg na we­ken van aan­bie­din­gen en ge­sprek­ken een be­drag van 200 mil­joen eu­ro. Dat be­slo­ten we niet te doen”, zei So­ler. Bar­to­meu: “Ik ga niet zeg­gen hoe­veel wij bo­den, maar zij vroe­gen 200 mil­joen. Wij gin­gen geen 150 of 200 mil­joen ge­ven, dus be­slo­ten uit de on­der­han­de­lin­gen te stap­pen.” “Ons bod was in ie­der ge­val la­ger dan 100 mil­joen eu­ro, maar dat be­drag had door bo­nus­sen nog op kun­nen lo­pen naar 120 mil­joen eu­ro”, liet de pre­si­dent op­te­ke­nen in een in­ter­view met TV3. De 25-ja­ri­ge Phi­lip­pe Cou­t­in­ho maak­te in de win­ter van 2013 de over­stap van In­ter­na­zi­o­na­le naar Li­ver­pool en speel­de sinds­dien 187 wed­strij­den voor the Reds. Daar­in kwam de Bra­zi­li­aan­se in­ter­na­ti­o­nal tot 45 doel­pun­ten en 38 as­sists. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.