Bar­cel­o­na wil mil­joe­nen ver­die­nen met sta­di­on­naam

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na be­sloot on­langs dat het Camp Nou ge­re­no­veerd gaat wor­den. Zo krijgt het sta­di­on on­der meer een nieuw dak, ex­tra vip­fa­ci­li­tei­ten en gro­te vi­deo­scher­men. De re­no­va­tie moet aan het ein­de van sei­zoen 2021-22 klaar zijn en Bar­cel­o­na is ook van plan om de naam van het sta­di­on op kor­te ter­mijn te ver­ko­pen. In de eerste helft van 2018 moet er een naam­ge­ver voor het Camp Nou ge­von­den wor­den, zo meldt Sport. Bar­cel­o­na hoopt met een der­ge­lij­ke spon­sor­deal on­ge­veer twee­hon­derd mil­joen eu­ro te kun­nen ver­die­nen. Op dit mo­ment zou Bar­ça al in ge­sprek zijn met en­ke­le gro­te be­drij­ven die naam­ge­ver kun­nen wor­den van het Camp Nou. Bar­cel­o­na be­gint van­af vol­gend sei­zoen aan de werk­zaam­he­den aan het Camp Nou, maar de club zal zijn thuis­wed­strij­den ge­woon in het sta­di­on blij­ven af­wer­ken. De to­ta­le kos­ten van de re­no­va­tie be­dra­gen cir­ca 550 mil­joen eu­ro. Steeds meer clubs ver­ko­pen hun sta­di­on­naam aan een spon­sor. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.