Met­ten­dag wil on­ge­sla­gen sta­tus be­hou­den

Times of Suriname - - SPORT -

THAIBOKS - Iva­nil­do Met­ten­dag heeft zijn trai­nin­gen op­ge­voerd en wil hier­mee een goe­de beurt ma­ken bij de ko­men­de Na­ti­o­na­le Thaiboks Kam­pi­oen­schap­pen, die ge­or­ga­ni­seerd wordt door Su­ri­naam­se Thaiboks Bond (SuThaiBo). Dit eve­ne­ment vindt op 28 ok­to­ber plaats in de Is­may van Wil­gen­sport­hal. Met­ten­dag, die uit­komt voor Team L&G, zal in de B-klas­se­com­pe­ti­tie vech­ten en wel in de 82-86 kg klas­se. Door­dat er geen te­gen­stan­der was voor de thai­bok­ser van Team L&G in Su­ri­na­me, is er ge­ko­zen om een vech­ter uit het bui­ten­land te ha­len. Na een zoek­ac­tie door SuThaiBo werd de ge­schik­te te­gen­stan­der ge­von­den in Clay­ton Ra­ven uit Aru­ba. Voor de on­ge­sla­gen Met­ten­dag is zijn te­gen­stan­der geen on­be­ken­de. Vo­rig jaar in no­vem­ber ston­den de­ze twee thai­bok­sers te­gen­over el­kaar op Aru­ba. Het was toen wel een C-klas­se wed­strijd, die op pun­ten werd ge­won­nen door de thai­bok­ser van Su­ri­na­me. “Ik zal mijn ui­ter­ste best doen om de­ze keer weer van hem te win­nen. Ik train zes keer per week en wel twee ke­ren per dag. Ik fo­cus me meer op con­di­tie, tech­niek en een goed uit­hou­dings­ver­mo­gen”, geeft de thai­bok­ser aan, die door trai­ner Gi­no Ko­hi­nor wordt ge­traind. Hij wil­de niet ver­klap­pen of het op pun­ten of KO zal zijn. Wat Met­ten­dag wel weet, is dat zijn on­ge­sla­gen sta­tus in tact zal blij­ven. In to­taal is Met­ten­dag vijf keer in ac­tie ge­ko­men, waar­van hij een op KO won, een op TKO, een op me­disch ad­vies en twee op pun­ten.

Iva­nil­do Met­ten­dag aan het op­war­men met zijn trai­ner Gi­no Ko­hi­nor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.