Frankrijk kan het WK win­nen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Lu­cas Dig­ne ge­looft dat Frankrijk vol­gend jaar een goe­de kans maakt om het WK in Rus­land te win­nen. De ploeg van bonds­coach Di­dier De­schamps ver­ze­ker­de zich dins­dag van deel­na­me aan het toer­nooi na ze­ges op Wit-Rus­land en Bul­ga­rije, waar­bij de links­back van Bar­cel­o­na in bei­de wed­strij­den een gro­te rol speel­de. On­danks dat Les Blues er in slaag­den om slechts met mi­niem ver­schil te win­nen, ein­dig­de de ploeg als eerste in Groep A, met vier pun­ten meer dan num­mers twee en drie Zwe­den en Ne­der­land. “We kun­nen het WK win­nen met dit team”, ver­tel­de Dig­ne te­gen Goal. “Na­tuur­lijk, zo moe­ten we den­ken.”

“We heb­ben gro­te am­bi­ti­ties en een enorm po­ten­ti­eel in de­ze groep, maar er zijn an­de­re team die het toer­nooi ook kun­nen win­nen, dus ik zie ons­zelf niet als de fa­vo­riet.” “Na­tuur­lijk kun­nen we ons als een team nog ver­be­te­ren en ons top­ni­veau in Rus­land be­rei­ken, maar we heb­ben ons nu di­rect ge­kwa­li­fi­ceerd en dat is een ge­wel­dig ge­voel voor ons al­le­maal, en voor het he­le land.”

“We kun­nen het ons nu ver­oor­lo­ven om te gaan dro­men, maar het be­lang­rijk­ste is om hard te wer­ken.”

Dig­ne kwam in de laat­ste kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den voor Frankrijk in ac­tie. Sa­men met Sa­mu­el Um­ti­ti, Rap­häel Va­ra­ne en Dji­bril Si­di­bé vorm­de hij de ver­de­di­ging. “Voor­dat we de laat­ste twee wed­strij­den in gin­gen, wis­ten we dat we al­les zelf kon­den be­slis­sen door bei­de wed­strij­den te win­nen”, ver­volgt Dig­ne. “We zijn erg te­vre­den dat we daar in ge­slaagd zijn.” “Per­soon­lijk ben ik blij dat ik de­ze twee be­lang­rij­ke wed­strij­den vol­le­dig heb kun­nen spe­len en daar­door een bij­dra­ge heb kun­nen le­ve­ren aan de plaat­sing voor het WK. Dat we het dins­dag ge­vierd heb­ben in een vol en fees­te­lijk Sta­de de Fran­ce was een bij­zon­de­re er­va­ring.”

Dig­ne zal nu met Benjamin Men­dy en Lay­vin Kur­za­wa moe­ten gaan strij­den om een plek in de Fran­se se­lec­tie voor het WK. De spe­ler van Bar­cel­o­na heeft meer er­va­ring dan het twee­tal. Hij speel­de tot dus­ver acht­tien in­ter­lands en speel­de op twee eind­ron­des twee­de vi­ool ach­ter Pa­tri­ce Evra. (Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.