Ron­nie Bruns­wijksta­di­on goed­ge­keurd

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het Ron­nie Bruns­wijksta­di­on is na her­in­spec­tie goed be­von­den en is hier­door goed­ge­keurd om eerste di­vi­sie wed­strij­den te spe­len. Dit deel heeft de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond mee­ge­deeld.

Een paar we­ken te­rug had de SVB het sta­di­on af­ge­keurd en de thuis­spe­len­de teams moesten een an­de­re lo­ca­tie zoe­ken om hun thuis­wed­strij­den te spe­len. Bij de in­spec­tie zijn be­paal­de za­ken ge­con­sta­teerd die niet in or­de wa­ren. De SVB had niet aan­ge­ge­ven wat er mis was. Hier­door moesten ti­tel­ver­de­di­ger In­ter Moen­go Tapoe (IMT) en Notch op zoek gaan naar een an­de­re lo­ca­tie, als de za­ken voor de start van de com­pe­ti­tie niet aan­ge­pakt zou­den wor­den. In de af­ge­lo­pen da­gen heeft men ge­werkt aan het sta­di­on en na her­in­spec­tie is de speel­lo­ca­tie goed be­von­den. IMT en Notch mo­gen ge­bruik ma­ken van het Ron­nie Bruns­wijksta­di­on als hun thuis­ha­ven. Met de goed­keu­ring van het Ron­nie Bruns­wijksta­di­on zal eerste di­vi­sie voet­bal be­hal­ve in dit sta­di­on ook ge­speeld wor­den in het Le­ti­tia Vries­des­port­com­plex, Na­ci­o­nel­losport­park, Es­sed en And­re Kamp­er­veen­sta­di­on. Dit kan ech­ter nog niet ge­zegd wor­den van het Nieu­we Ge­ne­ra­tie Voet­bal Bond-sta­di­on (NGVB) en Voor­waarts­sta­di­on. NGVB­sta­di­on was ook af­ge­keurd door de SVB en moet weer ge­con­tro­leerd wor­den. Voor­waarts­sta­di­on was niet ge­keurd, om­dat de com­mis­sie nog op toe­stem­ming wacht­te van Voor­waarts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.