Kri­ti Sa­non richt nieuw ap­par­te­ment ein­de­lijk in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Na reeds drie jaar haar ei­gen ap­par­te­ment in Mum­bai te heb­ben, heeft Kri­ti Sa­non ein­de­lijk de tijd ge­had om het in te rich­ten. Met de hulp van Sus­hant Singh Ra­j­put, heeft ze de be­roemd­heids­ar­chi­tect en in­te­ri­eur­ont­wer­per Priy­an­ka Mehra in­ge­huurd om haar te hel­pen

met het pro­ces. Mehra ver­telt: “We blij­ven be­wust ver van fe­mi­nis­ti­sche ste­reo­ty­pes zo­als de kleur ro­ze en soort­ge­lij­ke kleur­men­gin­gen. Het is een leu­ke ruim­te met fel­le kleu­ren, chi­que en fris, ge­richt op Kri­ti’s wens. Zo­als el­ke an­de­re ac­tri­ce had Kri­ti heel veel ruim­te no­dig voor haar kle­ding, schoe­nen en ma­ke-up. We heb­ben het werk in fa­sen ver­deeld en heb­ben aan de ruim­te ge­werkt, ter­wijl Kri­ti aan het werk was. Ze stond al­tijd

open voor meer struc­tuur, ele­men­ten en kleur.” Mehra zei ver­der dat Kri­ti’s moe­der haar heeft ge­hol­pen om foto’s uit te kie­zen die aan de muur moe­ten. Ze zei: “Kri­ti heeft een hech­te fa­mi­lie. Ik heb ook met haar moe­der over de foto’s ge­spro­ken. Kri­ti was ook dui­de­lijk dat Nu­pur’s mening over de in­rich­ting even be­lang­rijk was.” Kri­ti was voor het laatst te zien in

(2017).

Bareil­ly Ki Bar­fi. (Bi­zA­sia/Foto: star­na­be.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.