Cra­zy G ge­reed voor lan­ce­ring eerste sin­gle uit

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Let wan Kan­dra is het eerste num­mer uit de EP van rap­per Cra­zy G. De EP ge­naamd Cri­sis Geen Bood­schap­pen, ligt Gi­no Am­mersingh, be­ter be­kend als Cra­zy G, heel dicht bij het hart. Hij wil­de dit daar­om de­len met zijn trou­we fans. Let wan Kan­dra ver­telt over ie­mand die zijn standpunt dui­de­lijk ken­baar maakt aan zijn ge­lief­de. De per­soon vraagt om be­grip, ge­duld, ge­loof en on­der­steu­ning in wat er ge­beurd is. Vol­gens Cra­zy G is een re­la­tie zo­als een­ie­der weet niet ge­mak­ke­lijk in stand te hou­den en vaak gaan din­gen fout. Hij vindt com­mu­ni­ce­ren met de part­ner de sleu­tel voor een ge­luk­ki­ge re­la­tie.

Als lief­de min­der wordt, wordt je in­te­res­se min­der met als ge­volg wei­nig zin in me­kaar. Van de sin­gle zijn ook de op­na­mes voor de vi­deo­clip ach­ter de rug en de­ze be­looft een mas­ter pie­ce te wor­den. van Cra­zy G is bin­nen­kort te ho­ren op de ra­dio.

Let wan Kan­dra (MW/Foto:Cra­zy G)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.