Ro­se McGo­wan na schel­den op BEn AF­flECk

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ro­se McGo­wan kan zich tij­de­lijk niet

la­ten ho­ren op Twit­ter. De 44-ja­ri­ge ac­tri­ce heeft zich niet aan de re­gels van het so­ci­a­le me­di­um ge­hou­den en kreeg daar­om be­richt dat haar ge­bruik is in­ge­perkt. Ver­moe­de­lijk was grof taal­ge­bruik

de aan­lei­ding. Op In­st­agram post­te Ro­se de mel­ding van

Ze kan al­leen nog di­rec­te be­rich­ten naar haar vol­gers stu­ren. Dat be­te­kent dat ze niets kan twit­te­ren, ret­wee­ten of li­ken. De be­per­king wordt na twaalf uur weer op­ge­he­ven. Waar­schijn­lijk heeft Twit­ter ac­tie on­der­no­men na het gro­ve taal­ge­bruik van McGo­wan. Ze schold Ben Af­fleck uit na­dat hij had ge­zegd dat hij niets af­wist van

de on­ge­pas­te prak­tij­ken van Har­vey. Maar de ac­tri­ce denkt aan een com­plot. “Er zijn krach­ti­ge mach­ten aan het werk. Wees mijn stem’’, schreef ze

in ka­pi­ta­len bij haar

McGo­wan, die een van de vrou­wen is die clai­men te zijn aan­ge­rand door Har­vey Wein­stein, liet zich af­ge­lo­pen da­gen zeer kri­tisch uit over Har­vey, zijn broer Bob en hun be­drijf The Wein­stein Com­pa­ny. Een dag ge­le­den post­te ze nog een tweet waar­in ze een groot deel van een mail laat zien, waar­van on­dui­de­lijk is wie de mail schreef en wan­neer.

Twit­ter.In­st­agram-post.(De Te­le­graaf.nl/ Foto: mcgo­wan.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.