Ja­mes Van Der Beek ook ge­con­fron­teerd met bru­te Hol­ly­wood

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Niet al­leen vrou­wen wor­den in Hol­ly­wood ge­con­fron­teerd met on­ge­past ge­drag en aan­ran­ding. Ac­teur Ja­mes Van Der Beek heeft zich op Twit­ter uit­ge­la­ten

over zijn er­va­rin­gen met mach­ti­ge man­nen. Ja­mes haalt uit naar de men­sen die de ver­ha­len van vrou­wen over Har­vey Wein­stein in twij­fel trek­ken. “Ik be­grijp de on­ge­gron­de schaam­te, de mach­te­loos­heid en het on­ver­mo­gen om er iets van te zeg­gen. Er be­staat een machts­dy­na­miek die on­o­ver­ko­me­lijk aan­voelt”, be­gint de veer­tig­ja­ri­ge “Toen ik een stuk jon­ger was, ben ik ook in een hoek­je ge­dre­ven tij­dens on­ge­pas­te con­ver­sa­ties.” Van der Beek roept men­sen die kri­tiek heb­ben op de vrou­wen om­dat ze zich nu pas uit­spre­ken op om nog

eens na te den­ken. “Waar Wein­stein van be­schul­digd wordt, is cri­mi­neel. Wat hij heeft toe­ge­ge­ven is on­ac­cep­ta­bel, in el­ke in­du­strie. Ik juich ie­der­een toe

die zich durft uit te spre­ken.” Twee da­gen ge­le­den gaf ook Brook­lyn Ni­ne Ni­nes­ter Ter­ry Crews toe dat hij vo­rig jaar is aan­ge­rand. De ac­teur zei dat een hoog­ge­plaatste Hol­ly­wood­baas hem on­ge­past aan­raak­te tij­dens een feest­je. Hij wil­de hem ei­gen­lijk in el­kaar slaan, maar dacht

dat het hem in een kwaad dag­licht zou plaat­sen. Daar­om liet hij het gaan, ook om­dat hij niet bui­ten­ge­slo­ten wil­de wor­den door de mach­ti­ge ba­zen in Hol­ly­wood. (De Te­le­graaf.nl/Foto: PopSu­gar.com)

Daw­son’s Creek­ac­teur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.