Pink spijt van keu­ze voor Taylor Swift

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Pink heeft er spijt van dat ze af­ge­lo­pen zo­mer in een ra­dio­uit­zen­ding van de En­gel­se zen­der KISS FM de kant van Taylor Swift koos in de ve­te tus­sen de­ze zan­ge­res en Katy Perry. Dat zegt ze in een in­ter­view met de Los De ster werd in au­gus­tus ge­ïn­ter­viewd en ze kreeg de vraag of ze voor Team Katy of Team Taylor was. Ze koos Taylor, maar wil­de ach­ter­af dat ze ge­woon niets had ge­zegd. “Ik voel­de me ge­jaagd en zei dus maar snel wat.” Pink vindt het so­wie­so erg dat er de laat­ste tijd zo­veel ru­zies zijn on­der rock­ster­ren. Vol­gens haar zijn die er al­tijd wel ge­weest, maar het is ha­te­lij­ker dan ooit. “We ge­ven on­ze macht weg door ons daar­in mee te la­ten sle­pen”, zegt ze over het ver­schijn­sel.

Katy Perry en Taylor Swift, die ooit bes­te vrien­din­nen wa­ren, kre­gen in 2014 bon­je met el­kaar. Het is tot he­den niet meer goed ge­ko­men, al is Ka­te Perry be­reid het bij te leg­gen. Pink had zelf ook een ste­vi­ge strijd met Chris­ti­na Agui­le­ra, die al in 2001 be­gon. De twee heb­ben het vol­gens de ar­ties­te ech­ter bij­ge­legd, zei ze dit jaar. “Ik wil nooit meer in zoi­ets be­trok­ken wor­den. La­ten we el­kaar al­le­maal ge­woon knuf­fe­len. Als Chris­ti­na en ik het goed kun­nen ma­ken, kan ie­der­een dat”. (De Te­le­graaf.nl/Foto: Pe­o­p­le.com)

An­ge­les Ti­mes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.