Deen­se po­li­tie vindt zaag in on­der­zoek naar dood Kim Wall

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DENEMARKEN - De Deen­se po­li­tie heeft don­der­dag in de baai van Ko­ge een zaag ge­von­den. Dit is in het­zelf­de wa­ter waar eer­der ook li­chaams­de­len van de Zweed­se jour­na­lis­te Kim Wall wer­den aan­ge­trof­fen. De zaag wordt nu on­der­zocht op spo­ren, zo mel­den bui­ten­land­se me­dia. Dui­kers von­den vrij­dag het hoofd van Wall en haar twee be­nen. Haar romp spoel­de al in au­gus­tus aan op een oe­ver van het Deen­se ei­land Ama­ger zon­der hoofd, ar­men en be­nen. Wall ver­dween twee maan­den ge­le­den na­dat ze op re­por­ta­ge was op de zelf­ge­bouw­de on­der­zee­ër van uit­vin­der Pe­ter Mad­sen.

Het Deen­se Open­baar Mi­nis­te­rie denkt dat de uit­vin­der be­trok­ken is bij de dood van Wall. Ze zien hem als hoofd­ver­dach­te en den­ken dat de jour­na­list om het le­ven is ge­ko­men aan boord van zijn on­der­zee­ër. Mad­sen wordt ver­dacht van moord en lijk­schen­nis.

Vol­gens het Deen­se OM is Wall aan boord van het vaar­tuig in stuk­ken ge­sne­den en over­boord ge­zet. Eer­der de­ze week werd be­kend dat er op de romp van Wall, die eer­der aan­spoel­de, een vijf­tien­tal steek­won­den zijn aan­ge­trof­fen.

Uit DNA-on­der­zoek is daar­naast ge­ble­ken dat Mad­sen flink fy­siek con­tact heeft ge­had met Wall. De uit­vin­der stel­de in eerste ver­kla­rin­gen dat hij Wall na haar be­zoek aan de on­der­zee­ër heeft af­ge­zet. La­ter kwam hij daar­op te­rug en ver­klaar­de hij dat de jour­na­list aan boord was ver­on­ge­lukt toen een luik op haar hoofd viel. Mad­sen houdt vol haar ver­vol­gens een zee­mans­graf te heb­ben ge­ge­ven. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.