Hon­der­den men­sen ver­mist bij bos­bran­den wijn­ge­bied Ca­li­for­nië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CA­LI­FOR­NIË - Aan­wak­ke­ren­de wind be­moei­lijkt het blus­sen van de ve­le bos­bran­den in Ca­li­for­nië woens­dag­nacht. In het wijn­ge­bied in het noor­den van de Ame­ri­kaan­se staat zijn al 21 men­sen om het le­ven ge­ko­men bij de na­tuur­bran­den, 550 wor­den nog ver­mist.

Het ge­bied is kurk­droog na een zo­mer waar­in het nau­we­lijks heeft ge­re­gend. Dui­zen­den pan­den zijn ver­woest door de tien­tal­len bran­den. Naast de tien­tal­len do­den zijn er 180 ge­won­den ge­val­len. Ame­ri­kaan­se me­dia ver­moe­den dat niet eer­der zo­veel men­sen in Ca­li­for­nië te­ge­lijk door bos­bran­den om het le­ven kwa­men. Het do­den­tal loopt waar­schijn­lijk nog op. De vlam­men wor­den aan­ge­wak­kerd door een he­te, dro­ge wind die soms de snel­heid van een or­kaan heeft. De bran­den be­gon­nen zon­dag door nog on­dui­de­lij­ke oor­zaak. De brand­weer gaat niet uit van brand­stich­ting. Mo­ge­lijk zijn elek­tri­ci­teits­pa­len om­ge­waaid door de wind en heeft kort­slui­ting de al dro­ge na­tuur in vuur en vlam ge­zet. De eva­cu­a­ties ver­lo­pen cha­o­tisch en de brand­weer heeft moei­te met blus­sen. Het vuur be­weegt zich zo snel dat som­mi­ge slacht­of­fers in hun slaap over­val­len wer­den. Tien­dui­zen­den men­sen is op­ge­dra­gen het ge­bied te ver­la­ten. Het is niet dui­de­lijk hoe­veel van de hon­der­den ver­mis­ten wel in vei­lig­heid zijn, maar zich nog niet heb­ben ge­meld. De au­to­ri­tei­ten roe­pen ie­der­een op zo snel mo­ge­lijk con­tact op te ne­men met fa­mi­lie. Het ge­bied is we­reld­wijd be­kend om de wij­nen en om­vat So­no­ma Coun­ty en Na­pa. Der­tien wijn­gaar­den zijn ver­woest en wijn­ma­kers ma­ken zich zor­gen dat de rook de drui­ven die nog niet ge­plukt zijn ver­pest. De gou­ver­neur heeft in ver­schil­len­de de­len van Ca­li­for­nië de nood­toe­stand uit­ge­roe­pen. De au­to­ri­tei­ten in Ca­li­for­nië heb­ben ge­zegd dat er nu bij­na 8000 brand­weer­lie­den in touw zijn voor de be­strij­ding van de 22 na­tuur­bran­den in het noor­den van de staat. Van­uit de buur­sta­ten is er nog ver­ster­king on­der­weg. De vuur­zee­ën wor­den zo­wel op de grond als van­uit de lucht be­stre­den. De vrees be­staat dat bran­den ten noor­den van San Fran­cis­co in el­kaar over­gaan en dan een nog veel gro­ter ge­bied zul­len be­drei­gen. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.