Pa­k­is­tan be­vrijdt Noord-Ame­ri­kaans ge­zin uit han­den Ta­li­ban

Times of Suriname - - BUITENLAND -

PA­K­IS­TAN - Pa­k­is­taan­se sol­da­ten heb­ben een fa­mi­lie uit Noord-Ame­ri­ka van vijf per­so­nen be­vrijd die ge­van­gen werd ge­hou­den door de Ta­li­ban. De Ame­ri­ka­nen wer­den vol­gens de BBC be­vrijd tij­dens een ope­ra­tie in het stam­men­ge­bied bij de Af­gaan­se grens. Pers­bu­reau AP meldt dat twee van de be­vrij­de men­sen zijn ge­ï­den­ti­fi­ceerd als Jos­hua Boy­le uit Ca­na­da en zijn Ame­ri­kaan­se vrouw Cait­lan Co­le­man.

Zij wer­den in 2012 ont­voerd ter­wijl zij een trek­tocht maak­ten door Af­gha­nis­tan. Co­le­man was op dat mo­ment zwan­ger. In ge­van­gen­schap zou zij drie kin­de­ren heb­ben ge­kre­gen. In 2013 ont­ving de Ame­ri­kaan­se over­heid twee vi­deo’s waar­in het kop­pel ver­tel­de ont­voerd te zijn door de Ta­li­ban. In no­vem­ber 2015 ont­vin­gen de ou­ders van Co­le­man een brief van hun doch­ter waar­in zij ver­tel­de dat het goed ging en dat zij in­mid­dels twee kin­de­ren had ge­baard. Het is de be­doe­ling dat het vijf­tal zo snel mo­ge­lijk wordt ge­re­pa­tri­eerd. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.