Ver­kie­zin­gen in Con­go op zijn vroegst in voor­jaar 2019

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CON­GO - In de De­mo­cra­ti­sche Republiek Con­go zul­len op zijn vroegst in april 2019 ver­kie­zin­gen wor­den ge­hou­den. Dit be­sluit van de kies­com­mis­sie zal ze­ker de woe­de wek­ken van de op­po­si­tie.

Tij­dens gro­te pro­tes­ten in di­ver­se ste­den over het uit­stel­len van de ver­kie­zin­gen vie­len vo­rig jaar tien­tal­len do­den. Na ge­sprek­ken met pre­si­dent Jo­seph Ka­bi­la werd af­ge­spro­ken dat de ver­kie­zin­gen voor 2018 zou­den plaats­vin­den.

Vol­gens de kies­com­mis­sie zijn er ech­ter ze­ker 504 da­gen no­dig om ver­kie­zin­gen te or­ga­ni­se­ren die ge­ga­ran­deerd eer­lijk zul­len ver­lo­pen. Zo­veel tijd kost het om al­le kie­zers te be­rei­ken en te re­gi­stre­ren.

De op­po­si­tie stelt dat Ka­bi­la zich vast­klampt aan zijn macht en wei­gert nieu­we eer­lij­ke ver­kie­zin­gen uit te schrij­ven. Zo stel­de zijn mi­nis­ter van fi­nan­ci­ën eer­der dat ver­kie­zin­gen niet kon­den wor­den uit­ge­schre­ven om­dat er geen geld zou zijn.

Sinds Con­go on­af­han­ke­lijk werd in 1960 is het er po­li­tiek ge­zien nog nooit rus­tig ge­weest. Di­ver­se le­ger­lei­ders heer­sten over het land na­dat voor­ma­lig over­heer­ser Bel­gië zich had te­rug­ge­trok­ken. Tus­sen 1996 en 2003 kwa­men mil­joe­nen men­sen om tij­dens een lan­ge en bloe­di­ge bur­ger­oor­log. In 2003 greep Ka­bi­la de macht, de zoon van de voor­ma­li­ge pre­si­dent Lau­rent Ka­bi­la die in 2001 door een staats­greep om het le­ven kwam. (NU/Foto:nu.nl)

Be­mid­de­laar be­ves­tigt af­spra­ken ver­trek Con­go­le­se pre­si­dent Ka­bi­la.

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.