Ame­ri­kaan­se pers op ach­ter­ste be­nen na Trumps sug­ges­tie

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Ame­ri­kaan­se pers staat op zijn ach­ter­ste be­nen, na­dat pre­si­dent Trump had ge­sug­ge­reerd de zend­ver­gun­ning voor de Ame­ri­kaan­se te­le­vi­sie­zen­der NBC on­der de loep te ne­men uit woe­de over een ne­ga­tief be­richt over hem. Eer­der had NBC al zijn woe­de ge­wekt door te mel­den dat mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken, Rex Til­ler­son, Trump ach­ter diens rug een ‘im­be­ciel’ had ge­noemd. Aan­lei­ding voor de jong­ste woe­de-uit­bar­sting van Trump was een be­richt van NBC dat hij af­ge­lo­pen zo­mer voor een ver­tien­vou­di­ging van het Ame­ri­kaan­se kern­ar­se­naal had ge­pleit. Dat zou voor Til­ler­son aan­lei­ding zijn ge­weest hem ach­ter­af een ‘im­be­ciel’ te noe­men.

‘Pu­re fic­tie, ver­zon­nen om zwart te ma­ken. NBC = CNN’, bries­te Trump op Twit­ter. Even la­ter volg­de er een nieu­we sal­vo: “De te­le­vi­sie­zen­ders zijn zo par­tij­dig, mis­lei­dend en nep ge­wor­den dat li­cen­ties aan­ge­voch­ten moe­ten wor­den en, in­dien no­dig, in­ge­trok­ken. Niet eer­lijk te­gen­over het pu­bliek!”. Bij een fo­to­mo­ment met de Ca­na­de­se pre­mier Jus­tin Tru­deau in het Wit­te Huis klaag­de hij: “Het is echt wal­ge­lijk dat de pers zo­maar kan schrij­ven wat ze wil. Daar moet eens naar ge­ke­ken wor­den.”

In de prak­tijk hoeft NBC zich niet zo­veel zor­gen te ma­ken, aan­ge­zien de nieuws­or­ga­ni­sa­tie zelf niet een zend­ver­gun­ning heeft. De zend­ver­gun­nin­gen zijn in han­den van de lo­ka­le tv-sta­ti­ons die pro­gram­ma’s van NBC uit­zen­den. Bo­ven­dien be­oor­deelt de Fe­deral Com­mu­ni­ca­ti­ons Com­mis­si­on (FCC) die over de uit­gif­te van zend­ver­gun­nin­gen gaat, de tv-sta­ti­ons niet op de in­houd van de pro­gram­ma’s, maar op tech­ni­sche pun­ten.

Toch heeft Trumps sug­ges­tie de no­di­ge on­rust ver­oor­zaakt, ook al om­dat hij de Se­naat een week eer­der had op­ge­roe­pen een on­der­zoek in te stel­len naar het ‘nep­nieuws’ in de me­dia. Hij vond ook dat hij en de Re­pu­bli­kei­nen even­veel zend­tijd moe­ten krij­gen als de ‘la­te night shows’ die hem steeds op de kor­rel ne­men. “Ik vind het ge­vaar­lijk en hui­ve­ring­wek­kend”, zei Mi­chael Copps, die on­der pre­si­dent Oba­ma voor­zit­ter van de FCC was, te­gen de Was­hing­ton Post. Hij zei zich voor­al zor­gen te ma­ken over klei­ne, on­af­han­ke­lij­ke zen­ders die ‘niet de mid­de­len heb­ben om de strijd aan te gaan met de pre­si­dent’.An­de­ren trok­ken een ver­ge­lij­king met pre­si­dent Nixon. Hij pro­beer­de ten tij­de van het Wa­ter­ga­te-schan­daal de zend­ver­gun­nin­gen af te ne­men van lo­ka­le tv-sta­ti­ons die in han­den wa­ren van de Was­hing­ton Post. Op die ma­nier hoop­te Nixon het on­der­zoek van de krant naar de af­fai­re te sa­bo­te­ren, maar zijn po­gin­gen lie­pen op niets uit. Trump heeft van het in­hak­ken op de me­dia zijn han­dels­merk ge­maakt en met suc­ces. Zijn ach­ter­ban ge­niet met vol­le teu­gen van zijn aan­val­len op de tra­di­ti­o­ne­le me­dia, die hij zelfs eens ‘vij­an­den van het volk’ noem­de.

Toch be­gin­nen me­de­wer­kers van Trump zich vol­gens Ame­ri­kaan­se kran­ten steeds meer zor­gen te ma­ken over de woe­de-uit­bar­stin­gen van de pre­si­dent. Trump voelt zich meer en meer ge­frus­treerd door­dat het hem maar niet lukt zijn voor­naams­te cam­pag­ne­be­lof­ten door het Con­gres te krij­gen, zo­als de muur langs de grens met Mexi­co en het af­schaf­fen van Obam­a­ca­re, het zorg­stel­sel dat pre­si­dent Oba­ma na­liet. (De Volks­krant/ Foto:volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.