7ZHHGH FRQWUROHDFWLH YLVVHUVYDDUWXLJHQ PHW RQJHUHJHOGKHGHQ

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

3$5$0$5,%2 +HW RQGHUGLUHFWRUDDW 9LVVHULM 2GYLV YDQ KHW 0LQLVWHULH YDQ /DQGERXZ 9HHWHHOW HQ 9LVVHULM /99 KHHIW HHQ WZHHGH FRQWUROHDFWLH RS YHUVFKLOOHQGH DDQPHHUVWHLJHUV JHGDDQ 'LW PHOGW KHW 1DWLRQDDO ,QIRUPDWLH ,QVWLWXXW 1,, LQ HHQ SHUVEHULFKW

'it geEeur­de in de vroe­ge ocK­tend van no­vePEer in &oPPe­wij­ne en :ani­ca. 7ij dens de­ze con­tro­le­ac­tie werd Ket Pi­nis­te­rie we­deroP on der­steund door de So­li­tie en Pi­li­tai­re eenKe­den. ,n &oPPe­wij­ne zijn vier aan­Peer­stei­gers aan­ge­daan 0aris­nEurg, =oe­len, *aEs en 0eer­zorg. +ier zijn er geen on­ge­re­geldKe­den ge­con­sta teerd. (en an­de­re Sloeg van 2dvis deed de aan­Peer­stei gers 19 &en­tra­le voor de 9is­sersKa­ven in 6uri­naPe &eviKas en %etKes­da aan, waar er wel on­ge­re­geldKe den zijn ge­con­sta­teerd. 'e voor­waar­den van Ket desEe tref­fen­de vis­se­rij­ca­te­go­rie staan aan de acK­terNant van de ver­gun­ning. (pn van de voor­waar­den is dat de re­gis tra­tie­naaP en nuPPer aan de recK­terNant van Ket vis­sers vaar­tuig eerst dient te wor den in­geNerId en daar­na de­ze zicKtEaar te ver­ven. %ij en Ne­le Eo­ten laat dit te wen­sen over. (ven­eens zijn er on ge­re­geldKe­den ge­von­den Eij leng­tes en net­ten. 7er Slaat­se zijn de­ze zaNen oS­ge­lost Pid­dels een waarscKu­wing oI Pet onPid­del­lijNe aan­SaN. (en gro­ter SroEleeP was dat on­gel­di­ge ver­val­len in­ge troNNen ver­vals­te ver­gun nin­gen Eij de­ze con­tro­le­ac­tie zijn aan­ge­trof­fen.

(lN vis­sers­vaar­tuig dient een gel­di­ge ver­gun­ning te KeE Een, die aan ppn Ser­soon is toe­geNend. (r zijn vis­sers vaar­tui­gen aan­ge­trof­fen die zicK niet Kier­aan Kou­den. 'aar waar, ter SleNNe door 2dvis in­sSec­teurs on­der zocKt, sSraNe was van on gel­di­ge oI ver­vals­te ver­gun nin­gen oI der­ge­lijNe, Pet enig Ee­wijs van vis­se­rijSraN tijNen, zal de So­li­tie ver­der on­der­zoeN doen. 0et de oI fi­cier van jus­ti­tie zal wor­den na­ge­gaan als Ee­slag­leg­ging van de vis­sersEoot en an­de­re Pid­de­len, en oI an­de­re sanc ties vol­gen.

(en oS­tiPa­le con­tro­le van vis­se­rij­ac­ti­vi­tei­ten is een Pa nier oP or­de en rust Ein­nen de vis­se­rij­sec­tor te ga­ran de­ren. 'it Ee­teNent ooN ga ran­tie van vis voor de loNa­le gePeen­scKaS en de e[Sort. 2nge­re­geldKe­den Eij vis­sers vaar­tui­gen Nun­nen in di­rect aan­geSaNt wor­den Pid­dels een waarscKu­wing oI sanc­tie, Ee­traSSing oS Ke­ter­daad Eij il­le­ga­le SraN­tijNen , onPid del­lijNe Ee­slag­leg­ging, Eoe tes en jus­ti­ti­s­le ver­vol­ging.

Zie fo­to op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.