BvL en ALS wach­ten op re­ac­tie re­ge­ring

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE – De Bond van Le­ra­ren (BvL) en de Al­li­an­tie voor Leer­krach­ten in Su­ri­na­me (ALS) kij­ken uit naar een re­ac­tie van de re­ge­ring. “Als die re­ac­tie uit­blijft, zul­len we ver­de­re stap­pen on­der­ne­men, om­dat we van oor­deel zijn dat de­ze in­ti­mi­da­tie­po­gin­gen die we nu mer­ken bin­nen het on­der­wijs, niet goed is voor de­ze sec­tor en wij gaan als vak­or­ga­ni­sa­tie in elk ge­val niet stil zit­ten.” Aan het woord is de voor­zit­ter van de on­der­wijs­bon­den BvL en ALS, Wil­go Va­lies. Hij geeft aan niet te zul­len ac­cep­te­ren dat wer­kers steeds en tot op he­den wor­den ge­ïn­ti­mi­deerd.

Na het ge­sprek dat het be­stuur van de BvL/ALS op 13 ok­to­ber met, waar­ne­mend pre­si­dent Ash­win Ad­hin, had Ad­hin het be­stuur ge­vraagd om de knel­pun­ten te ver­wer­ken in een no­ti­tie en de­ze naar hem op te stu­ren. Dat is vol­gens voor­zit­ter Wil­go Va­lies van BvL en ALS ook ge­beurd. De af­spraak was vol­gens Va­lies dat er bin­nen een week na­dat de no­ti­ties wa­ren op­ge­stuurd, een ver­volg ge­sprek zou ko­men om na te gaan hoe ver­der. “Dat is ook ge­beurd. Het for­meel schrij­ven is op 23 ok­to­ber ge­stuurd naar Ad­hin. Daar­in zijn op­ge­no­men de schen­din­gen die ge­pleegd zijn te­gen­over on­der­wijs­ge­ven­den mid­dels mu­ta­tie, ont­slag, in ge­bre­ke stel­lin­gen, en wat de knel­pun­ten zijn.” Va­lies zegt het jam­mer te vin­den dat ruim twee we­ken na­dat de brief ver­stuurd is, er nog geen re­ac­tie is ont­van­gen. Hij merkt op dat het voor de BvL/ ALS be­lang­rijk is dat er een op­los­sing komt, nu za­ken zijn be­spro­ken met de re­ge­ring. “Wij zijn nog steeds wach­ten­de en ho­pen dat er op kor­te ter­mijn een re­ac­tie komt van de vp”, zegt Va­lies aan de krant. Hij geeft aan dat in­dien dat niet mocht ko­men, er zal wor­den na­ge­gaan wel­ke stap­pen er on­der­no­men kun­nen wor­den te­gen de re­ge­ring. Vol­gens hem moet er niet licht­vaar­dig over ge­dacht wor­den, in­dien het gaat om schen­din­gen van vak­bonds­rech­ten, schen­din­gen van rech­ten van leer­krach­ten. “We heb­ben niet zo­lang ge­le­den ge­zien dat het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs door­gaat met die in­ti­mi­da­tie naar de leer­krach­ten toe. Men­sen heb­ben een re­ac­tie ge­had op het ver­weer­schrift van de leer­krach­ten in­za­ke hun in­ge­bre­ke­stel­ling.” Va­lies zegt het jam­mer te vin­den dat daar wordt ge­spro­ken over tucht­straf­fen, ter­wijl de BvL/ALS zelf heeft ge­zegd dat wan­neer de leer­krach­ten in ac­tie zijn, zij ge­bruik­ma­ken van hun fun­da­men­teel sta­kings­recht. Daar­aan kan vol­gens Va­lies nie­mand ko­men en kan men ook niet er­voor ge­straft wor­den. De voor­zit­ter van Bvl/ ALS zegt zeer ont­stemd te zijn. “Wij heb­ben een tra­ject uit­ge­zet hoe we de pro­ble­men kun­nen aan­pak­ken, maar de voort­va­rend­heid om die pro­ble­men op te los­sen blijft ach­ter­we­ge.” Hij zegt dat er dui­de­lij­ke af­spra­ken zijn ge­maakt.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.