Drie­tal pleegt be­ro­ving

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Drie man­nen, die ge­wa­pend wa­ren met een mes, heb­ben een 20-ja­ri­ge jon­ge­man in Paramaribo be­roofd. Het slacht­of­fer be­vond zich over straat toen de da­ders naar hem toe­lie­pen. De cri­mi­ne­len be­dreig­den hem met het mes en maak­ten een gou­den bra­ce­let, een hor­lo­ge, een mo­bie­le te­le­foon en SRD 50 buit. Na de daad ren­den de cri­mi­ne­len in de rich­ting van de Sa­ram­ac­ca­s­traat. De jon­ge­man liep geen let­sel op en alar­meer­de de po­li­tie. De wets­die­na­ren kre­gen de mel­ding en gin­gen ter plek­ke voor on­der­zoek. De da­ders zijn nog voort­vluch­tig. WJ PARAMARIBO - “Ik ben on­schul­dig op­ge­slo­ten. Ik heb niets weg­ge­no­men”, zei Asi­pai A gis­te­ren her­haal­de­lijk in de rechts­zaal. Vol­gens hem heeft hij geen be­trok­ken­heid ge­had bij de be­ro­ving van een vrouw. De ver­dach­te ver­klaart dat het slacht­of­fer be­weert dat twee man­nen haar be­roof­den van haar tas in­hou­den­de di­ver­se spul­len. Hij ver­telt dat hij niet een van de ver­dach­ten is, maar wel in de om­ge­ving was. Na de be­ro­ving wees de vrouw hem aan als een van de da­ders. Vol­gens Asi­pai A is hij ver­bijs­terd van dat hij van de roof van de tas wordt be­schul­digd, ter­wijl hij daar ge­woon stond. Hij zegt een gou­den tand te heb­ben. Naar zijn zeg­gen heeft de vrouw hem niet her­kend aan zijn gou­den tand. De rech­ter merkt op dat de man mo­ge­lijk niet ge­la­chen heeft, waar­door zijn tand niet is ge­zien. Op 12 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.