Hof wijst ver­zoek in­vrij­heid­stel­ling ver­dach­ten val­se pas­poor­ten af

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Hof van Jus­ti­tie (Hof) heeft het ver­zoek van raads­vrouw Ge­or­get­te Le­ter af­ge­we­zen om twee ver­dach­ten, die sa­men met vier an­de­ren in ver­band met val­se pas­poor­ten zijn aan­ge­hou­den, in vrij­heid te stel­len. Le­ter be­schikt nog niet over de mo­ti­ve­ring van de af­wij­zing van het be­sluit. Zij had op ba­sis van ar­ti­kel 54 a van het Wet­boek van Straf­vor­de­ring het ver­zoek in­ge­diend om haar twee clien­ten in vrij­heid te krij­gen. Toen de rech­ter-com­mis­sa­ris dit ver­zoek af­wees, te­ken­de zij be­roep aan. Het Hof heeft het ver­zoek be­han­deld en af­ge­we­zen. De in­ver­ze­ke­ring­stel­ling van de ver­dach­ten is in­tus­sen ver­lengd met der­tig da­gen. Drie vreem­de­lin­gen pro­beer­den met val­se Su­ri­naam­se pas­poor­ten naar het bui­ten­land af te rei­zen, maar vie­len bij het in­chec­ken door de mand. Zij noem­den de naam van een vrouw bij wie zij de pas­poor­ten koch­ten. Naar aan­lei­ding hier­van werd de vrouw aan­ge­hou­den. De­ze vrouw geeft aan dat ene FB de pas­poor­ten in or­de maak­te en dat zij ver­der niets van af­wist. FB is toen ook in beeld ge­bracht als een van de ver­dach­ten. Hij meld­de zich aan en werd aan­ge­hou­den. Hij ver­klaart dat ene NS de pas­poor­ten in or­de maak­te, waar­na de vrouw is aan­ge­hou­den. NS ont­kent ech­ter iets af te we­ten van de val­se pas­poor­ten.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.