Moes­tui­nen­pro­ject ook in Wa­ni­ca

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WA­NI­CA – Het Moes­tui­nen­pro­ject be­weegt zicht voort in Su­ri­na­me. Het is ge­start in het dis­trict Pa­ra, ge­volgd door Com­me­wij­ne en Paramaribo. Nu is het de beurt aan het dis­trict Wa­ni­ca. Za­ter­dag­mor­gen is de af­trap ge­ge­ven voor het pro­ject ‘Pro­moot de moes­tui­nen’. Dit ge­beur­de aan de Wel­ge­dacht A-weg no 467 met het the­ma: Ge­zon­de Voe­ding zorgt voor een ge­zon­de sa­men­le­ving en wel door de­ze zelf te plan­ten.

De stich­ting The Po­si­ti­ve Mo­ve­ment Su­ri­na­me (TPMS) on­der lei­ding van Cly­de Ford, wil wer­ken aan het op gang bren­gen van een be­wust­wor­dings­pro­ces bij al­le Su­ri­na­mers en daar­mee het ge­loof in zich­zelf en in Su­ri­na­me te­rug­bren­gen. Hij neemt het ini­ti­a­tief om sa­men te wer­ken als de brug naar suc­ces. De TPMS staat voor het cre­ë­ren van gun­sti­ge toe­komst­per­spec­tie­ven voor de ge­mid­del­de Su­ri­na­mer, waar­bij Su­ri­na­me in het jaar 2050 er heel an­ders zal uit­zien. Om het hoofd bo­ven wa­ter te hou­den in een eco­no­mi­sche cri­sis kan een moes­tuin, de tuin bij u aan huis, en ze­ker een or­ga­ni­sche bi­o­lo­gi­sche moes­tuin, net het ver­schil uit­ma­ken. Ver­te­gen­woor­di­gers van het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij wa­ren ook aan­we­zig. De buurt­be­wo­ners zijn heel blij met dit pro­ject. Ver­schil­len­de spre­kers kwa­men aan het woord, on­der wie dis­tricts­com­mis­sa­ris Sar­wan­koe­mar Ra­mai van Wa­ni­ca-Noord­west. De bur­ger­va­der is bij­zon­der in­ge­no­men met dit pro­ject en moe­digt de men­sen aan om mee te doen. Dit brengt eco­no­mi­sche voor­de­len met zich mee. Het is ook be­lang­rijk moes­tui­nen op scho­len aan te leg­gen. Om dit pro­ject op de scho­len te pro­mo­ten, heeft de bur­ger­va­der ver­schil­len­de zaad­jes ge­do­neerd aan de scho­len. De di­rec­teur van dit pro­ject is Ma­rie Loui­se Vis­sers.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.