Oud-mi­nis­ter Bos on­der ede ho­ren

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AMSTERDAM - Oud­mi­nis­ter Wou­ter Bos en ex-pre­si­dent van De Ne­der­land­sche Bank Nout Wel­link moe­ten sa­men met de top van het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën en DNB on­der ede wor­den ge­hoord over hun rol bij de on­der­gang van DSB Bank. Althans, DSB-naam­ge­ver Dirk Sche­rin­ga start hier­toe sa­men met top­ad­vo­caat Geert-Jan Knoops don­der­dag een pro­ce­du­re bij de Haag­se recht­bank.

DSB Bank uit Wog­num werd in 2009 aan het wan­ke­len ge­bracht na een reeks van be­schul­di­gin­gen van wan­prak­tij­ken met du­re hy­po­the­ken en geld­le­nin­gen bij de hoofd­spon­sor van voet­bal­club AZ. De de­fi­ni­tie­ve dood­steek voor de bank volg­de toen De Volks­krant in het ar­ti­kel ’Voort­be­staan DSB aan zij­den draad’ be­richt­te over de – tot dan toe nog ge­hei­me – aan­vraag van de nood­re­ge­ling voor Sche­rin­ga’s bank. Hoe­wel de recht­bank in de voor­gaan­de nacht het ver­zoek tot toe­pas­sen van de nood­re­ge­ling had af­ge­we­zen, ont­stond er door dit kran­ten­be­richt als­nog een run op de bank, waar­door het fail­lis­se­ment on­ver­mij­de­lijk werd. Uit een ja­ren­lang on­der­zoek van een par­ti­cu­lier re­cher­che­bu­reau naar de pre­cie­ze gang van za­ken bij de on­der­gang van de bank, blijkt vol­gens Sche­rin­ga’s ad­vo­caat Geert-Jan Knoops dat zo­wel DNB als het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën zich in de laat­ste da­gen van DSB niet als een zorg­vul­dig toe­zicht­hou­der heeft ge­dra­gen.

“Er be­staan goe­de gron­den voor het aan­ne­men van een on­recht­ma­ti­ge daad van de DNB. Ook de rol van het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën is ver­wijt­baar,” schrijft Knoops in het ver­zoek­schrift tot het hou­den van het ge­tui­gen­ver­hoor dat don­der­dag wordt be­han­deld.

Zeer ge­voe­li­ge in­for­ma­tie, die een dag eer­der nog door de mi­nis­ter­raad tot ‘staats­ge­heim’ was be­stem­peld, werd door DNB dood­leuk ge­deeld met di­ver­se me­de­wer­kers van een ver­huis­be­drijf, met een call­cen­ter en met tien­tal­len uit­zend­krach­ten van Rand­stad.

Zo kon­den de va­der van een uit­zend­kracht en de vriend van een Rand­stad­me­de­werk­ster ver­vol­gens ge­hei­me in­for­ma­tie over DSB via het so­ci­al me­di­um Twit­ter naar bui­ten bren­gen. Hier­door kwa­men de pro­ble­men van de bank op straat te lig­gen en viel DSB ui­t­ein­de­lijk om.

Vol­gens Sche­rin­ga is hier­door een scha­de van 830 mil­joen eu­ro ont­staan. Dit scha­de­be­drag wil hij ver­ha­len op DNB en het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën, die hij bei­de eer­der al aan­spra­ke­lijk stel­de voor het de­ba­cle met zijn bank. De scha­de­claim is in­mid­dels on­der­ge­bracht in een apar­te stich­ting, waar­ach­ter zo’n twin­tig ver­mo­gen­de in­ves­teer­ders schuil­gaan. Dirk Sche­rin­ga zelf en de on­der­ne­mers Chris van der Zwan en Ni­co Bleij­en­daal vor­men het be­stuur van de­ze claim­stich­ting.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.