Mi­nis­ter be­looft Brits par­le­ment stem­ming over brexit-deal

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE Het Brit­se par­le­ment moet de­bat­te­ren en stem­men over een ui­t­ein­de­lijk ak­koord met de Eu­ro­pe­se Unie over de op­zeg­ging van het Brit­se lid­maat­schap. Dit heeft de Brit­se mi­nis­ter be­last met de brexit, Da­vid Da­vis, gis­te­ren be­ves­tigd.

Da­vis doet zo con­ces­sies aan on­der an­de­ren Con­ser­va­tie­ve par­tij­ge­no­ten in het La­ger­huis die drei­gen dwars te lig­gen als ze straks he­le­maal niks over het ak­koord te zeg­gen krij­gen. Maar Da­vis be­klem­toon­de ver­vol­gens dat het weg­stem­men van de even­tu­e­le over­een­komst niet zou be­te­ke­nen dat de brexit niet door­gaat. Als het par­le­ment wei­gert in te stem­men met het be­reik­te ak­koord, ver­laat het ko­nink­rijk zon­der ‘deal’ de Eu­ro­pe­se Unie. De Brit­se pre­mier The­re­sa May staat in de Brit­se Twee­de Ka­mer al ge­rui­me tijd on­der druk van on­der meer de re­bel­len uit haar ei­gen par­tij, om in ie­der ge­val een zin­vol­le stem­ming te hou­den over wat ui­t­ein­de­lijk al­le­maal met Brus­sel zal zijn af­ge­spro­ken. Da­vis be­loof­de de par­le­men­ta­ri­ërs daar­om “dat er al­leen een ak­koord met de EU komt als het par­le­ment daar­mee in­stemt’’. Hij noem­de dat de zin­vol­le stem­ming, maar de brexit te­gen­hou­den lijkt niet tot de mo­ge­lijk­he­den te be­ho­ren. Mo­ge­lijk geeft de toe­zeg­ging May wat lucht. Het jong­ste op­roer on­der de To­ries was de zo­veel­ste te­gen­slag voor de Brit­se pre­mier. De on­der­han­de­lin­gen met de Eu­ro­pe­se Unie over de brexit ver­lo­pen al maan­den moei­zaam, May ver­loor haar meer­der­heid in het La­ger­huis toen zij de ver­vroeg­de ver­kie­zin­gen ver­loor en on­langs was ze ge­dwon­gen haar ka­bi­net te wij­zi­gen. Mi­nis­ter Mi­chael Fal­lon (De­fen­sie) moest het veld rui­men na be­schul­di­gin­gen over sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie, Pri­ti Pa­tel (Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king) kreeg de zak om­dat zij ont­moe­tin­gen met Is­ra­ë­li­sche po­li­ti­ci had ver­zwe­gen. Da­vis hoopt dat er in ok­to­ber 2018 een ak­koord met de EU ligt, om­dat er dan vol­doen­de tijd zou moe­ten zijn voor het de­bat en de stem­ming. Mor­gen de­bat­teert het Brit­se par­le­ment over het sche­ma van de re­ge­ring om te ko­men tot de brexit en over de uit­ge­brei­de be­voegd­he­den die de re­ge­ring zich daar­voor toe­kent. In het hui­di­ge plan ver­la­ten de Brit­ten de EU op vrij­dag 29 maart 2019. Het de­bat van mor­gen is een eer­ste van een reeks van acht over de­ze kwes­ties. (AD.NL) VS - Do­nald Trump jr, de oud­ste zoon van de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Trump, heeft tij­dens de cam­pag­ne voor de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen pri­vé­con­tact ge­had met klok­ken­lui­ders­si­te Wi­kiLeaks. Dat is be­kend ge­wor­den in het on­der­zoek naar de Rus­si­sche in­men­ging in de Ame­ri­kaan­se ver­kie­zin­gen. Het con­tact is voor­al op­mer­ke­lijk ge­zien de rol die Wi­kiLeaks heeft ge­speeld bij de be­ïn­vloe­ding van de ver­kie­zin­gen, on­der meer door e-mails van pre­si­dents­kan­di­daat Hil­la­ry Clin­ton open­baar te ma­ken die de web­si­te ver­moe­de­lijk via Rus­si­sche hac­kers in han­den heeft ge­kre­gen. Na be­richt­ge­ving in di­ver­se Ame­ri­kaan­se me­dia maak­te Trump jr maan­dag­avond zelf de be­rich­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.