Do­nald Trump jr had tij­dens kies­cam­pag­ne con­tact met

Times of Suriname - - BUITENLAND -

open­baar die wij­zen op de com­mu­ni­ca­tie tus­sen hem en het Twit­ter-ac­count van Wi­kiLeaks. Daar­uit blijkt dat hij meer­maals vra­gen van Wi­kiLeaks kreeg. Tel­kens staan er ook de ant­woor­den van Trump jr bij. Het plat­form stuur­de hem in eer­ste in­stan­tie een vraag over een po­li­tiek ac­tie­co­mi­té. Trump jr ant­woord­de dat hij die niet ken­de, maar dat hij zich zou in­for­me­ren. In het vol­gen­de be­richt vroeg Wi­kiLeaks hem een be­richt over Clin­ton te be­com­men­ta­ri­ë­ren. Trump jr ant­woord­de dat hij dat al ge­daan had. Hij voeg­de er­aan toe: ‘Het is ver­ba­zing­wek­kend waar ze mee weg­komt.’ In het der­de be­richt vroeg hij Wi­kiLeaks wat er ach­ter een ont­hul­ling schuil­gaat waar­over hij ge­le­zen had. Het plat­form vroeg hem ver­vol­gens een link te ver­sprei­den - wat Trump jr twee da­gen la­ter ook deed.

Daar­na staan er geen ant­woor­den meer bij de be­rich­ten die de 39-ja­ri­ge zoon van de pre­si­dent open­baar­de. Er vol­gen en­kel nog me­de­de­lin­gen van Wi­kiLeaks. Zo stel­de de per­soon die ach­ter het Twit­ter­ac­count van Wi­kiLeaks zit in ok­to­ber 2016 voor om de be­las­ting­aan­gif­te van zijn va­der te lek­ken, zo­dat het plat­form die kon pu­bli­ce­ren. Ook ad­vi­seer­de Wi­kiLeaks dat Trump in het ge­val van een ne­der­laag zijn ver­lies niet mocht toe­ge­ven, maar het re­sul­taat moest aan­vech­ten. Het ma­ga­zi­ne The At­lan­tic be­richt­te eer­der al over de uit­wis­se­ling.

(AD.NL)

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump (rechts) met zijn oud­ste zoon Do­nald Trump jr. (Fo­to: Reu­ters.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.