Mi­li­tai­re voer­tui­gen on­der­weg naar hoofd­stad Zim­bab­we

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZIM­BAB­WE - Ge­tui­gen heb­ben mi­li­tai­re voer­tui­gen rich­ting de Zim­bab­waan­se hoofd­stad Ha­ra­re zien rij­den. In het land heerst sinds de ver­ban­ning van voor­ma­lig vi­ce-pre­si­dent Em­mer­son Mnan­gag­wa po­li­tie­ke on­rust. De le­ger­lei­ding is het niet eens met de ver­ban­ning van Mnan­gag­wa.

Pre­si­dent Ro­bert Mu­ga­be (93) vond dat de voor­ma­lig vi­ce-pre­si­dent niet loy­aal was en ver­band­de hem. De weg lijkt nu vrij voor de vrouw van Mu­ga­be, Gra­ce (52) om haar man op te vol­gen als pre­si­dent. Mnan­gag­wa leek tot zijn ver­ban­ning de bes­te kan­di­daat om Mu­ga­be op te vol­gen. Naast Mnan­gag­wa heeft Mu­ga­be on­langs meer­de­re ve­te­ra­nen van de Zim­bab­waan­se on­af­han­ke­lijk­heids­oor­log uit zijn par­tij, ZANU-PF, en de re­ge­ring ge­zet. De lei­der van de strijd­krach­ten, Con­stan­ti­no Chi­wen­ga, dreig­de maan­dag dat “het le­ger niet zou aar­ze­len om in te grij­pen’’ om de re­vo­lu­tie te be­scher­men. Het is voor het eerst dat het le­ger zul­ke uit­spra­ken doet.

Gra­ce Mu­ga­be is po­pu­lair bij de jon­ge­ren­be­we­ging van de par­tij, die haar graag als nieu­we pre­si­dent ziet. Kud­zai Chi­pan­ga, de lei­der van de­ze be­we­ging, liet we­ten dat het le­ger niets moest doen. Mocht het le­ger toch in­grij­pen, dan zijn de le­den van de jon­ge­ren­be­we­ging “be­reid om te ster­ven voor Mu­ga­be”.

(NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.