Do­den­tal aard­be­ving Iran-Irak stijgt tot 530

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Het do­den­tal van de aard­be­ving in Iran en Irak van zon­dag is op­ge­lo­pen tot 530. Ten min­ste 8000 per­so­nen raak­ten ge­wond, meldt staats­pers­bu­reau IRNA. In de nacht van maan­dag op gis­te­ren meld­de de Iraan­se staats­te­le­vi­sie dat de zoek­tocht naar over­le­ven­den in het grens­ge­bied is ge­staakt. De be­ving, die een kracht had van 7,3, deed voor­al het wes­ten van Iran schud­den. Met na­me in de pro­vin­cie Ker­mans­hah is de scha­de groot. Ook aan de Iraak­se kant van de grens vie­len slacht­of­fers. Daar kwa­men vol­gens de au­to­ri­tei­ten ze­ker ze­ven men­sen om het le­ven. De aard­be­ving was tot in Tur­kije en Is­ra­ël te voe­len. De be­ving is de do­de­lijk­ste in Iran in meer dan tien jaar. Zo’n 30.000 hui­zen raak­ten be­scha­digd. Twee dor­pen wer­den vol­le­dig ver­nie­tigd. De Iraan­se pre­si­dent Has­san Ro­ha­ni be­zocht het ge­trof­fen ge­bied in de och­tend en be­loof­de dat de re­ge­ring al­les in het werk zal stel­len om de pro­ble­men zo snel mo­ge­lijk op te los­sen. Dui­zen­den men­sen zit­ten in ge­ïm­pro­vi­seer­de kam­pe­men­ten, ter­wijl ve­le an­de­ren er­voor ko­zen om de twee­de nacht in de open lucht door te bren­gen, on­danks de la­ge tem­pe­ra­tu­ren. Ze vre­zen voor meer be­vin­gen na meer dan 190 na­schok­ken, zei de staats­te­le­vi­sie.

(De Te­le­graaf.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.