%DU]DJOL HQ 'H 5RVVL ]ZDDLHQ DI DOV LQWHUQDWLRQDO

Times of Suriname - - 6SRUW -

92(7B$/ Naast Gi­an­lui­gi Buf­fon ne­men ook Da­nie­le De 5os­si en $nd­rea Bar­zag­li af­scKeid van de na­ti­o­na­le ploeg van ,ta­lis.

Na Ket mis­lo­pen van Ket :. KeEEen De 5os­si jaar oud en Bar­zag­li jaar oud Ee­slo­ten om te stop­pen als in­ter­na­ti­o­nal van ,ta­lis. De ,ta­li­a­nen speel­den maan dag­avond met ge­lijk en door de eer­de­re ne­der laag Ee­te­ken­de dit dat Ket zicK niet plaatst voor Ket :. in 5us­land.

³2p Ket geEied van voetEal is dit de groot­ste te­leur­stel­ling van mijn le­ven”, ver­tel­de Bar­zag­li na af­loop te­gen­over Rai Sport. ³,k KeE unie­ke mo­men­ten mo­gen Ee­le­ven met ,ta­lis. +et geeft je kip pen­vel, Ket cre­sert vriend scKap tus­sen dat ,ta­li­aan­se sup­por­ters. +et is erg jam­mer dat Ket zo moet ein­di­gen.” ³,k weet niet wat we ver keerd KeEEen ge­daan, ik weet al­leen dat we niet naar Ket :. gaan. +et is een on ge­loof­lij­ke te­leur­stel­ling en Ket is pijn­lijk om de groep op de­ze ma­nier te ver­la­ten.” 2ok De 5os­si neemt na in­ter­lands, drie :.¶s en drie (.¶s af­scKeid van de na­ti ona­le ploeg. ³:e moe­ten op­nieuw Ee­gin­nen. Net als Koe we dat KeEEen ge­daan na an­de­re te­leur­stel­lin­gen. ,k kan niet ge­lo­ven dat we Ket ver­dien­den om na mi­nu ten uit­ge­scKa­keld te wor­den. =we­den ver­dient lof voor Kun op­tre­den, maar we wa­ren aan el­kaar ge­waagd.

³+et wordt nu tijd dat de nieu­we ge­ne­ra­tie klaarstaat om Ket ge­vecKt over te ne men. Dit is een Ei­zar mo­ment. +et voelt in de kleed­ka­mer als­of we op een Ee­gra­fe­nis zijn, ter­wijl er nie­mand is over­le­den”, al­dus De 5os­si.

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.