SDM­MAAKT­AANVANG­MET­RAJ­1ARAIN SRE­fiDENSI­OPEN­2017

Times of Suriname - - 6SRUW -

DAMMEN - De Su­ri­naam­se Dam­bond (SDB) zal mor­gen be­gin­nen met de vier­de Raj Na­rain Sre­fidensi Open 2017. Er zal ge­speeld wor­den in ne­gen ron­den vol­gens het Zwit­sers sys­teem. Naast prach­ti­ge tro­fee­ën zul­len er ook geld­prij­zen ter be­schik­king wor­den ge­steld.

De SDB zal dit toer­nooi ope­nen in het Lal­la Rookh Com­plex. De res­te­ren­de par­tij­en zul­len wor­den af­ge­werkt in het Imam­dis­port­com­plex. Met de spon­sor van dit toer­nooi is ook over­een­ge­ko­men om twaalf spe­lers te be­lo­nen met geld­prij­zen. De geld­prij­zen zijn in USD: 1.500, 2.300, 3.200, 4. 125, 5. 100. De num­mers 6 tot en met 10 ont­van­gen elk USD 50. Daar­naast krijgt de bes­te U-21 die niet in de prij­zen is ge­val­len ook USD 50 en de bes­te bo­ven 60 jaar die ook niet in de prij­zen is ge­val­len, ont­vangt even­eens USD 50. Da­tum van in­schrij­ving is op16 no­vem­ber van­af 17.00 tot en met 18.30 uur. De lo­ting vindt plaats tus­sen 18.30 Ron­de 2: Ron­de 3: Ron­de 4: Ron­de 5: Ron­de 6: Ron­de 7: Ron­de 8: Ron­de 9: vrij­dag za­ter­dag maan­dag dins­dag woens­dag don­der­dag vrij­dag zon­dag en 18.45 uur. Ron­de 1 start om 19.30 uur op het Lal­la Rookh Com­plex. om 19.00 uur. om 19.00 uur. om 19.00 uur. om 19.00 uur. om 19.00 uur. om 19.00 uur. om 19.00 uur. om 18.00 uur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.