ZIY­ECH­HEEFT­GEEN­SPIJT­VAN­KEU­ZE

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOETBAL - Ha­kim Ziy­ech heeft geen mo­ment spijt ge­had van zijn keu­ze voor Ma­rok­ko bo­ven het Ne­der­lands elf­tal en dat is na de­ze week van­zelf­spre­kend niet an­ders.

De 24-ja­ri­ge mid­den­vel­der van Ajax plaatste zich za­ter­dag met Ma­rok­ko voor het eerst in twin­tig jaar voor een WK, ter­wijl Oran­je in groep A van de WK-kwa­li­fi­ca­tie als der­de ein­dig­de en vol­gend jaar dus ont­breekt in Rus­land.

“Ik hoef ach­ter­af niet te be­pa­len of dit de goe­de keu­ze was. Dat wist ik van te­vo­ren al”, al­dus Ziy­ech dins­dag te­gen de NOS. “Dat is voetbal hè, het kan soms raar lo­pen!” Ook een maan­den­lang du­rend con­flict met bonds­coach Her­vé Re­nard eer­der dit jaar zorg­de niet voor twij­fel bij de in Dron­ten ge­bo­ren Ziy­ech, die in sep­tem­ber 2015 er­voor koos om het shirt van Ma­rok­ko te dra­gen.

Door zijn ve­te met de Frans­man moest hij on­der meer de Afri­ka Cup aan zich voor­bij la­ten gaan. “Na­tuur­lijk zijn er wel wat din­gen ge­beurd. Toch was dit voor mijn ge­voel de bes­te keu­ze die ik kon ma­ken.” Ziy­ech, die net als on­der an- de­ren Fey­en­oor­ders Ka­rim El Ah­ma­di en So­fy­an Am­ra­bat Ma­rok­ko bo­ven Oran­je ver­koos, kan sinds af­ge­lo­pen zo­mer weer door een deur met Re­nard en stond za­ter­dag ook in de ba­sis toen de ‘Leeu­wen van de At­las’ te­gen Ivoor­kust (0-2) een WK-tic­ket vei­lig­stel­den. De der­tien­vou­dig in­ter­na­ti­o­nal ge­noot met vol­le teu­gen van de eu­fo­rie die volg­de op de his­to­ri­sche WK-plaat­sing. “Dit is één van de mooi­ste we­ken die ik heb mee­ge­maakt. Het was een en al feest met de spe­lers en trai­ners en in Ma­rok­ko ging dat ver­der.”

Ziy­ech denkt wel te we­ten waar­om Ma­rok­ko zich dit jaar ein­de­lijk weer plaatste voor een mon­di­aal eind­toer­nooi. “We heb­ben in eer­de­re WK-kwa­li­fi­ca­ties goe­de spe­lers ge­had, maar nu zijn we echt een team. Ie­der­een gaat voor el­kaar door het vuur en ik denk dat we dat ook heb­ben uit­ge­straald.” (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.