Vi­rat Koh­li laat zich niet af­schrik­ken

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

&ric­ket­spe­ler 9irat Koh­li en zijn vrien­din $nus­h­ka Shar­ma wor­den in %oll\wood be­schouwd als lie­ve­lin­gen van het pu­bliek. +ier­door krij­gen zij zo wel po­si­tie­ve als ne ga­tie­ve kri­tiek op hun op­tre­dens en ze le­ren lang­zaam hier­mee om­gaan. 9ol­gens Koh­li zul­len men­sen al tijd iets over je te zeg­gen heb­ben, en dat ver­schilt van per­soon tot per­soon.

,n een in­ter­view met Hin­du­s­tan Ti­mes gaf Koh­li aan dat hij zich als in­di­vi­du ge

woon fo­cust op zijn doe­len. Slech­te kri tiek is het bes­te me­di­cijn om har­der te wer­ken. +et is voor ve­len in %oll\wood een vorm van mo­ti­va tie voor het ge­ven van top op­tre­dens voor een suc­ces­vol­le car­ri­q­re.

(www.bi­za­si­a­li­ve.com/ Fo­to: IBTi­mes India)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.