FBI on­der­zoekt rech­ter die Meek Mill cel­straf gaf

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

De FBI gaat on­der­zoek doen naar de rech­ter die rap­per Meek Mill naar de cel stuur­de. Dat meldt de New York Post op haar Pa­ge Six. De rech­ter had de rap­per twee tot vier jaar cel­straf op­ge­legd, om­dat hij tij­dens zijn proef­tijd twee keer de fout in ging. Hij was op dat mo­ment voor­waar­de­lijk vrij na­dat hij eer­der was ver­oor­deeld voor het dea­len in drugs en wa­pens.

Pro­test te­gen de straf kwam al eer­der in de vorm van een straat­pro­test van fans en ce­le­bri­ties en pu­blie­ke­lij­ke ver­ont­waar­di­ging van col­le­gar­ap­pers als Jay-Z en Did­dy. Nu lijkt ook de FBI vraag­te­kens te heb­ben bij de ver­oor­de­ling tot de ge­van­ge­nis­straf. Naar ver­luidt start de fe­de­ra­le po­li­tie­dienst een on­der­zoek naar de rech­ter, Gen­e­ce Brink­ley. Het on­der­zoek zou ge­start zijn naar aan­lei­ding van uit­spra­ken van Mills ad­vo­caat Joe Taco­pi­na. Die sug­ge­reer­de be­lan­gen­ver­stren­ge­ling; vol­gens hem zou de rech­ter Meek Mill ver­zocht heb­ben om zijn ma­na­ge­ment Roc Na­ti­on te la­ten val­len, te te­ke­nen bij goe­de be­ken­de Char­lie Mack van Phi­l­a­delp­hia mu­sic en on­der dat con­tract een co­ver op te ne­men van een num­mer van Boyz II Men. Vol­gens de ad­vo­caat zou de rech­ter zich be­le­digd heb­ben ge­voeld om­dat Mill haar ver­zoek wei­ger­de. Daar­om zou ze ‘enor­me voor­oor­de­len’ over de rap­per heb­ben. Een bron weet er meer van: “De FBI is be­nieuwd wel­ke re­la­ties de rech­ter heeft en of er daar­door mo­ge­lijk spra­ke is van een te ho­ge ver­oor­de­ling. Tij­dens het pro­ces za­ten er al un­der­co­ver agen­ten in de rechts­zaal.” Char­lie Mack ont­kent in al­le toon­aar­den dat hij rech­ter Brink­ley kent. “Meek is al ja­ren­lang een goe­de vriend van mij; er is geen com­plot, ik ken de rech­ter niet.” Zo­wel de ad­vo­caat van Mill als de FBI zelf wil ab­so­luut niet re­a­ge­ren op de ge­ruch­ten over het on­der­zoek. Meek Mill zit sinds zon­dag vast. Eer­der werd hij ook al eens ver­oor­deeld tot huis­ar­rest voor het bre­ken van de voor­waar­den van zijn voor­waar­de­lij­ke vrij­heid.

(De Te­le­graaf/Fo­to: the­sour­ce.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.