Ni­co­le Kid­man wint hoofd­prijs van

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

Ni­co­le Kid­man heeft de Icon Pri­ze ge­won­nen tij­dens de Wo­men of the Year Awards van het Ame­ri­kaan­se ma­ga­zi­ne Het is de hoog­ste prijs die uit­ge­reikt wordt tij­dens het jaar­lijk­se eve­ne­ment. Dat meldt Ma­ga­zi­ne. De ac­tri­ce kreeg de prijs uit han­den van So­fia Cop­po­la, re­gis­seur van haar film Be­gui­led, in het Kings The­a­tre in New York. Na het in ont­vangst ne­men, ver­tel­de een dank­ba­re Kid­man over het ge­luk dat ze had met het lief­heb­ben­de ge­zin waar­in ze op­groei­de. Ook roem­de ze haar man Keith Ur­ban en haar vier kin­de­ren. Ver­vol­gens be­na­druk­te ze hoe be­lang­rijk hulp en on­der­steu­ning is voor vrou­wen die met ge­weld te ma­ken heb­ben ge­had en riep ze op so­li­dair met el­kaar te zijn. Tot slot be­dank­te ze ie­der­een die haar ge­vormd heeft en haar ge­hol­pen aan dit ‘bui­ten­ge­wo­ne’ jaar. De ac­tri­ce had het af­ge­lo­pen jaar aan film­rol­len geen ge­brek en ont­ving een Em­my award voor haar rol als slacht­of­fer van hui­se­lijk ge­weld in Big Litt­le Lies.

Ver­der won Gi­gi Ha­did de Su­per­no­va­prijs, ont­ving re­gis­seur Pat­ty Jen­kinks de Chan­ge­ma­ker Award en ging So­lan­ge Know­les er met de Ar­tist Pri­ze naar huis. Al 27 jaar reikt Gla­mour de Wo­men of the Year awards uit aan vrou­wen die pa­tro­nen door­bra­ken, zich niet aan vas­te re­gels hou­den en nieu­we we­gen uit­vin­den.

(De Te­le­graaf/Fo­to: Fas­hi­on Edi­to­ri­als)

Gla­mour. Pe­o­p­le The

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.