0RRUH ZLO RQGHU]RHN YHUNLH]LQJVIUDXGH

Times of Suriname - - %XLWHQODQG -

0217*20(5< 'e 5epuE­liNein­se po­li­ti­cus 5o\ 0oo­re legt ]ich niet neer EiM ]iMn ver­Nie]ings ne­der­laag +iM stap­te in 0ont­go­mer\ naar de rech­ter om te voorNo­men dat ]iMn 'emo­cra­ti­sche ri­vaal 'oug Jo­nes don­der­dag of­fi­ci­eel tot Zin­naar Zordt uit­ge­roe­pen van de 6enaats­verNie]ing in $laEa­ma Ee­richt­te de loNa­le ]en­der WHNT-TV 'e ]en der ci­teert uit een ver­Nla­ring van de 0oo­re cam­pag­ne die vraagt om een gron­dig on­der]oeN naar mo­ge­liMNe ver­Nie]ingsIrau­de 'rie e[ perts stel­den vol­gens het team van de 5epuE­liNein vast dat Zaar­schiMn­liMN is ge sMoe­meld 'at Nan vol­gens 0oo­re van in­vloed ]iMn ge Zeest op de uit­Nomst van de stemEus­gang ZaarEiM Jo­nes ]o¶n stem­men meer Nreeg dan de 5epuE­liNein 'e uit­Nomst van de ver Nie]ing Nan gro­te ge­vol­gen heEEen voor de lan­de­liMNe po­li­tieN 'e 5epuE­liNei­nen heEEen in de 6enaat in :as­hing­ton slechts een nip­te meer­der­heid $laEa­ma gold als 5epuE­liNeins EolZerN maar 0oo­re raaN­te in op spraaN door Ee­schul­di­gin gen van seN­su­eel grens­over schriM­dend ge­drag 'at ]ou ]ich Ma­ren ge­le­den heEEen voor­ge­daan

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.