*HWURXZG VWHO GRHW RQWGHNNLQJ MDDU HHUGHU DO NRSSHO JHZHHVW

Times of Suriname - - 3DQRUDPD -

'e %rit­se Hei­di en Ed 6avitt ga­ven el­kaar aI­ge­lo­pen ]om­er het ja­woord, maar kwa­men on­langs tot een bi]ar­re ont dek­king. =e leer­den el­kaar in 20 ken­nen aan de uni ver­si­teit van 1ew­cast­le, maar ble­ken twin­tig jaar ge­le­den al eens op el­kaar ver­lieId te ]ijn ge­weest.

Toen Hei­di en Ed vier jaar sa­men wa­ren, gin­gen ]e sa men met hun moe­ders uit eten in /on­den. Hei­di¶s moe­der .ay 3ar­ker ver­tel­de tij­dens het eten­tje dat haar doch­ter op haar ]es­de al eens een va kan­tie­lieIje had ge­had met de naam Ed. ,eder­een was ver­rast door het bi]ar­re toe­val, maar nie­mand dacht er ver­der over na. Twee we­ken la­ter kwam .ay op ]ol­der ech­ter een Io­to te­gen van haar doch­ter met haar va­kan­tie­lieIje tij­dens hun ver­blijI in Turkije in ju­li . 'e vrouw her­ken­de het twee de kind op de Io­to met­een: het bleek Hei­di¶s hui­di­ge vriend Ed te ]ijn. ³,k gil­de het uit. Het was ge­woon on­we]en lijk”, ]egt .ay. ³1atuur­lijk stuur­de ik het naar )io­na 6avitt, moe­der van Ed, red. . En toen kwa­men er nog meer Io­to¶s naar bo­ven.” ³Toen mijn moe­der de eer­ste Io­to van ons vond, stuur­de ]e die naar me en ik was stom­ver baasd. ,k moest er ]elIs van gaan lig­gen!” ver­telt Hei­di aan The In­de­pen­dent. ³Eds Ia­mi­lie heeIt toen hun Io­to al­bum van de]elI­de va­kan­tie bo­ven­ge­haald en vond nog een vijItal an­de­re Io­to¶s van ons sa­men en van on]e broers en ]us­sen. Het was on­ge loof­lijk!” Hei­di en Ed wa­ren tij­dens die ]om­er in on aI­schei­de­lijk en hiel­den bij­na de he­le tijd el­kaars hand vast. 1a die va­kan­tie gin­gen ]e elk hun ei­gen weg en ver­ga­ten ]e el­kaar. 0aar ook aan de uni ver­si­teit vorm­den ]e van meet aI aan een erg hecht kop­pel. ³9anaI het ogen­blik dat we een stel vorm­den, wa­ren we on­aI­schei­de­lijk en we wis­ten dat we voor al­tijd ]ou­den sa men­blij­ven,” ]egt Hei­di. ,n au­gus­tus 20 maak­ten ]e dat of­fi­ci­eel tij­dens een sprook jes­hu­we­lijk in een %rits land huis.(AD/Foto:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.