(SKUDLPV]HJHQ ZRUGW RRN RQWGDDQ YDQ JURIYXLO

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO – Het pro­ject ‘grof­vuil­op­haal in de res­sor­ten van Pa­ra­ma­ri­bo’ van het dis­tricts­com­mis­sa­ri­aat Pa­ra­ma­ri­bo-Zuid­west wordt voort­ge­zet in Ephraims­ze­gen. Dis­tricts­com­mis­sa­ris Re­my Pol­lack zegt dat dit is be­slo­ten, na­dat is ge­ble­ken dat het pro- ject in La­tour een suc­ces was. Pol­lack: “Het be­drag van SRD 10 dat ge­vraagd werd per huis­hou­den, is ver­hoogd naar SRD 50, om­dat de op­brengst niet ge­noeg was om de aan­ne­mers te be­ta­len. Het pro­ject is een ini­ti­a­tief van het com­mis­sa­ri­aat zelf en niet van het di­rec­to­raat Open­baar Groen. Van­daar dat het com­mis­sa­ri­aat sa­men met de buurt­be­wo­ners moet op­draai­en voor de kos­ten.” De bur­ger­va­der zegt ver­der dat het de be­doe­ling is om het pro­ject voort te zet­ten in al­le res­sor­ten van Pa­ra­ma­ri­bo, zo­dat het ge­he­le dis­trict een schoon­maak­beurt krijgt. Na elk res­sort te heb­ben aan­ge­daan, vindt er een eva­lu­a­tie plaats. Za­ken die voor be­lem­me­ring zor­gen, wor­den be­spro­ken en met­een aan­ge­pakt, zo­dat het pro­ject bij­ge­stuurd wordt.

VRT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.