In­gangs­da­tum btw ver­scho­ven

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De in­voe­rings­da­tum van de be­las­ting op de toe­ge­voeg­de waar­de (btw) is ver­scho­ven en zal in plaats van 1 ju­li op een na­der tijd­stip plaats­vin­den. Dit meldt het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën in een pers­be­richt.

“De re­de­nen van de ver­schui­ving zijn ge­le­gen in de trans­for­ma­tie van het hui­di­ge com­pu­ter­sys­teem in een nieu­we, als­ook de wets­voor­be­rei­din­gen en en­ke­le an­de­re zeer be­lang­rij­ke nog door te voe­ren pro­ces­sen. Om de btw vol­le­dig te kun­nen in­voe­ren, zijn op­ti­ma­li­se­ring van bo­ven­ge­noem­de ac­ti­vi­tei­ten bij de Be­las­ting­dienst van emi­nent be­lang. De voor­be­rei­din­gen om ui­t­ein­de­lijk de btw in te voe­ren, gaan ge­staag ver­der en de ge­meen­schap zal re­gu­lier ge­ïn­for­meerd wor­den over de ge­maak­te vor­de­rin­gen via de of­fi­ci­ë­le in­for­ma­tie­bron­nen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.