So­za­vo be­taalt Hui­ze Al­ber­ti­ne voor slechts een maand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting (So­za­vo) heeft Hui­ze Al­ber­ti­ne voor slechts een maand be­taald, ter­wijl de ach­ter­stand voor de zorg van 31 be­jaar­den vijf maan­den be­draagt. Het geld dat pas vo­ri­ge week is ge­stort, is nau­we­lijks ge­noeg voor het uit­be­ta­len van de sa­la­ris­sen van de be­jaar­den­ver­zor­gers over maart.

So­za­vo moet maan­de­lijks on­ge­veer SRD 46.000 be­ta­len aan Hui­ze Al­ber­ti­ne voor het ver­blijf van de be­jaar­den. Het gaat om spoed- en bij­zon­de­re ge­val­len van het mi­nis­te­rie, die in het be­jaar- den­te­huis zijn ge­plaatst voor de zorg. Met de be­ta­ling voor slechts een maand is Hui­ze Al­ber­ti­ne niet ge­hol­pen. Dit komt van­we­ge de ho­ge kos­ten voor voed­sel en zorg van de be­jaar­den. Een me­de­wer- ker zegt dat het heel jam­mer is als door de­ze moei­lij­ke si­tu­a­tie Hui­ze Al­ber­ti­ne zijn deu­ren zal moe­ten slui­ten, om­dat het niet uit­komt met het geld. Gis­te­ren be­slo­ten di­rec­tie en per­so­neel van Hui­ze Al­ber­ti­ne om voor de zes­de keer een brief te rich­ten aan het mi­nis­te­rie, om te vra­gen of de ach­ter­stand eind april kan wor­den in­ge­lo­pen.

MW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.