Buurt­be­wo­ners Sun­ny Point blok 3 voe­len zich in de steek ge­la­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Be­wo­ners van Sun­ny Point blok 3 zijn gis­te­ren naar de re­dac­tie ge­ko­men om hun be­klag te doen over een ar­ti­kel in on­ze edi­tie van gis­te­ren. Vol­gens hen is er geen ge­schil tus­sen de Sa­ram­ac­ca­ners en Au­ca­ners. Zij voe­len zich in de steek ge­la­ten door de over­heid.

Vol­gens Pe­arl Eif­laar, die na­mens de be­wo­ners sprak, heb­ben zij za­ter­dag de Mo­ham­med Ras­hied Pierkhan­weg ge­bar­ri­ca­deerd, om­dat de over­heid hen in de steek laat.

De be­wo­ners zeg­gen dat zij oc­cu­pen­ten zijn en te­gen be­ta­ling de gron­den en wo­nin­gen daar wil­len heb­ben. “Wij heb­ben mas­saal ge­stemd op Ros­sel­lie Co­ti­no van de Na­ti­o­na­le De­mo­cra­ti­sche Par­tij en zij be­looft steeds dat zij na­mens de over­heid de si­tu­a­tie van ons komt be­kij­ken, maar ui­t­ein­de­lijk meldt ze af. Za­ter­dag zou Co­ti­no weer met ons een ge­sprek aan­gaan, maar op het laat­ste mo­ment heeft ze af­ge­meld. Dat heeft kwaad­bloed ge­zet bij ons.

Van­daar dat wij op straat wa­ren ge­ko­men. Wij kun­nen niet zo ver­der leven, wij heb­ben geen elek­tri­ci­teit, geen wa­ter en de we­gen zijn slecht. Wij ho­pen dat de re­ge­ring spoe­dig in­grijpt en on­ze pro­ble­men bin­nen het ge­bied op­lost”, al­dus en­ke­le be­wo­ners.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.