Nog geen psy­cho­lo­gi­sche rap­por­ta­ge moord­ver­dach­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De psy­cho­lo­gi­sche rap­por­ta­ge van Ken­neth H, Re­ne J, Alexan­dro M, Ash­win C en Jee­ten­der D die wor­den ver­dacht van de roof­moord op de be­wa­ker Se­w­cha­ran Lak­hi­chand op 10 ok­to­ber 2016, zijn nog niet uit­ge­bracht.

Gis­te­ren ver­sche­nen zij weer voor rech­ter Ingrid La­chit­ja­ran. Het blijkt dat slechts Jee­ten­der D een ge­sprek kreeg met een psy­cho­loog. De­ze psy­cho­loog is be­reid over al­le ver­dach­ten rap­por­ta­ge uit te bren­gen. Psy­chi­a­ters ver­le­nen geen dien­sten meer aan het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie. On­danks dat de ver­dach­ten be­reid zijn te be­ta­len, wil­len zij geen rap­por­ta­ge uit­bren­gen. Van de rech­ter moch­ten de ver­dach­ten be­ta­len voor het uit­bren­gen van de des­kun­di­ge rap­por­ta­ges. Des­kun­di­gen die voor het op­ma­ken van de rap­por­ten zijn be­na­derd, vin­den dat zij eer­der door het ge­recht zijn be­na­derd voor rap­por­ta­ge. Voor het eerst zijn zij door de ver­de­di­ging van de ver­dach­ten be­na­derd. Bo­ven­dien zou het een ethisch pro­bleem voor hen zijn om het geld van de ver­dach­ten aan te ne­men. Raads­lie­den Ir­vin Kan­hai, Ra­oul Lo­bo en Ly­gia Palm­burg vin­den des­kun­di­ge rap­por­ta­ges voor hun cli­ën­ten be­lang­rijk. Op 21 mei wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.