Vier man­nen op­ge­pakt voor plan­nen aan­slag op Turks con­su­laat

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

ROT­TER­DAM - De po­li­tie heeft gis­te­ren vier Ma­rok­kaans-Ne­der­land­se man­nen op­ge­pakt die wor­den ver­dacht van be­trok­ken­heid bij ter­ro­ris­me. De man­nen zou­den ge­spro­ken heb­ben over een te ple­gen aan­slag op het Turk­se con­su­laat in Rot­ter­dam.

Het gaat om twee broers van 26 en 29 jaar die op­ge­pakt wer­den in Ou­den­bosch, een man van 37 jaar die werd aan­ge­hou­den in Roo­sen­daal en een man 39 jaar die in Bel­gië is aan­ge­hou­den. De man­nen zijn in beeld ge­ko­men in een on­der­zoek naar een ge­luids­frag­ment dat vo­rig jaar door de AIVD be­schik­baar was ge­steld. In dit af­ge­luis­ter­de frag­ment spra­ken de man­nen over een te ple­gen aan­slag op het con­su­laat van Tur­kije in Rot­ter­dam. Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) laat we­ten dat het on­der­zoek naar de man­nen zich richt op voor­be­rei­din­gen en trai­ning voor ter­ro­ris­me, en ook op­rui­ing tot ter­ro­ris­me door ge­weld­da­di­ge bood­schap­pen te ver­sprei­den op so­ci­a­le me­dia. De po­li­tie heeft pan­den door­zocht in Ou­den­bosch, Roo­sen­daal, Sprun­del, Es­sen en Ant­wer­pen. Er is be­slag ge­legd op di­gi­ta­le ge­ge­vens­dra­gers en drie au­to’s. Er zijn geen wa­pens of ex­plo­sie­ven aan­ge­trof­fen. Wel werd een hen­nep­kwe­ke­rij ont­dekt in de wo­ning in Roo­sen­daal. De man­nen die in Ne­der­land zijn aan­ge­hou­den wor­den la­ter de­ze week nog voor­ge­leid aan de rech­ter-com­mis­sa­ris. De man die in Bel­gië is op­ge­pakt wordt uit­ge­le­verd aan Ne­der­land. De AIVD stel­de het ge­luids­frag­ment in 2017 be­schik­baar in een an­der Rot­ter­dams on­der­zoek. Dit draai­de om een ver­dach­te in Rot­ter­dam die in een kel­der­box een ka­lasjnik­ov met mu­ni­tie en een gro­te hoe­veel­heid il­le­gaal zwaar vuur­werk be­waar­de. De­ze man is in no­vem­ber ver­oor­deeld tot een cel­straf van vier jaar. Het OM, dat acht jaar had ge­ëist, is in ho­ger be­roep ge­gaan.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.