8()$ Zoe­dend over Ee­drei­gin­gen arEi­ter

Times of Suriname - - SPORT -

92(7BAL - De (uro­pe­se voet­bal­bond 8()A is in de bres ge­spron­gen voor scheids­rech­ter 0ichael 2li­ver en diens echt­ge­no­te. Het (ngel­se echt­paar is op so­ci­al me­dia be­schimpt en be­dreigd na de kwart­fi­na­le in de Cham­pi­ons Le­a­gue vo­ri­ge week woens­dag tus­sen 5eal 0adrid en -uven­tus. ³:e ver­oor­de­len met klem de be­drei­gin­gen aan het adres van 0ichael 2li­ver en zijn vrouw en ver­wach­ten dat de be­trok­ken au­to­ri­tei­ten ac­tie on­der­ne­men te­gen de per­so­nen die zich zo schan­da­lig heb­ben mis­dra­gen¶¶ luid­de een ver­kla­ring van de 8()A.

2li­ver gaf bij een -0-voor­sprong van -uven­tus in de laat­ste mi­nuut van de bles­su­re­tijd een straf­schop aan thuis­club 5eal die Cris­ti­a­no 5onal­do be­nut­te en als­nog de uit­scha­ke­ling be­te­ken­de voor de ,ta­li­aan­se kam­pi­oen. Na de wed­strijd wer­den 2li­ver en zijn vrouw Lu­cy be­laagd op Twit­ter. =o zeer dat de (ngel­se po­li­tie nood­zaak zag het echt­paar bij te staan en een on­der­zoek te be­gin­nen naar de af­zen­ders.

Doel­man Gi­an­lui­gi Buf­fon van -uven­tus zet­te de toon met een ti­ra­de te­gen de scheids­rech­ter di­rect na af­loop van het du­el ³Het is dui­de­lijk dat hij geen hart in zijn borst heeft zit­ten maar een vuil­nis­bak¶¶ zei hij on­der meer.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.