/HHUOLQJHQ 26 0DUHWUDLWH VLQGV PDDQGDJ YHUVWRNHQ YDQ RQGHUZLMV

Times of Suriname - - FRONT PAGE - Een leer­ling van de OS Ma­re­trai­te laat zien hoe zij door het wa­ter, dat zich op het ter­rein van de school be­vindt, moet lo­pen om in de klas te kun­nen ko­men.

3A5A0A5,%2 /eer­lin­gen van 2S 0are­trai­te aan de :il­hel­mi­nastraat wor­den sinds maan­dag vroeg naar huis ge stuurd, om­dat het school­ter­rein on­der wa­ter is. De leer­lin­gen zijn hier­door ge­nood­zaakt om meer dan de helft van hun school­dag te mis­sen. 5ia :ol­fram, di­rec­teur van de school, zegt ten ein­de raad te zijn. =ij en het per­so­neel we­ten niet hoe dit pro­bleem op te los­sen.

9ol­gens :olIram is het ter rein de­ze week e[tra on­der wa­ter ge­lo­pen door de zwa­re re­gen­val. +et pro­bleem van wa­ter­over­last be­staat al lan ger dan jaar en is tot he­den niet ver­be­terd. =o gaXw het zwaar re­gent, loopt het ter rein on­der en blijIt het wa­ter nog en­ke­le da­gen zit­ten. 'it vormt een onh\gi­ë­ni­sche si tXa­tie voor de kin­de­ren en de oX­ders is ver­zocht om hXn kin­de­ren thXis te hoX­den, tot dat het wa­ter vol­le­dig is weg ge­trok­ken. 6Xe 6omo­hard­jo, lid van de oX­der­com­mis­sie van de school, zegt dat van we­ge de­ze sitXa­tie de oX­ders van de leer­lin­gen ten ein­de raad zijn, om­dat de he­le week de kin­de­ren al een hal­ve dag les vol­gen. 2p zo een ma­nier ra­ken de kin­de­ren ach­ter.

(r is ook tal­lo­ze ke­ren aan het 0inis­te­rie van 2nder wijs, :eten­schap en &Xl­tXXr 2:& ge­vraagd om hXlp, maar er is tot nX toe geen con­tact met de school op­ge no­men. 9an­daag zal er voor de zo­veel­ste keer een brieI ge­richt wor­den aan 2:& en het 0inis­te­rie van 2pen ba­re :er­ken 7rans­port en 7oe­r­is­me, om ein­de­lijk een op­los­sing voor dit pro­bleem te zoe­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.