2QGHUQHPHUV 2SHQEDDU *URHQ ODQJHU GDQ HHQ MDDU QLHW EHWDDOG

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

3A5A0A,%2 7wee on­der­ne­mers, die werk­zaam­he­den uit­voe­ren voor het di­rec to­raat 2pen­baar *roen zijn van­af ja­nu­a­ri 1 niet uit­be­taald. &ar­lo Hun­te, on­der ne­mer bij 2pen­baar *roen, geeft aan dat zij con­stant van het kast­je naar de muur wor­den ge­stuurd.

9ol­gens +Xn­te heb­ben zij al brie­ven ge­stXXrd naar het 0i nis­te­rie van )inan­ci­ën. ³$ls wij bel­len naar )inan­ci­ë­le =aken van 2pen­baar *roen, zegt men µbel naar het 0inis te­rie van )inan­ci­ën¶´, aldXs de on­der­ne­mer.

+ij had als taak het op­ha­len van aX­to¶s die niet wor­den ge­re­den en il­le­gaal op ber men staan en op­rXi­men van stand­jes die il­le­gaal wor den ge­plaatst. +Xn­te zegt dat de te ont­van­gen som nX 65' . be­draagt. 'e on­der­ne­mer zegt dat hij zijn geld nX no­dig heeIt. ³,k ben een on­der­ne­mer, ik heb een sleep­wa­gen waar­mee ik de kost ver­dien. 0ijn ver­ze­ke ring ver­valt op mei en ik kan die niet be­ta­len, hoe ver der"´ +Xn­te zegt dat hij het steeds moei­lij­ker krijgt.

$ls voor­naams­te ta­ken heeIt 2pen­baar *roen het ver­Iraai en van de bin­nen­stad door het aan­bren­gen van be­plan­tin­gen en het Xit­voe­ren van di­ver­se schoon­maak­ac­ti­vi­tei­ten.

'e an­de­re on­der­ne­mer, 0ar­l­loXs %rown, moest el­ke dag met zijn trXck de oran­je vXil­nis­ton­nen op­ha­len en le di­gen en ar­bei­ders ver­voe­ren met zijn bXs. %rown geeIt aan dat zijn voertXig werd in ge­zet voor da­ge­lijk­se werk zaam­he­den.

1aar zeg­gen van de­ze twee on­der­ne­mers lij­den an­de­re aan­ne­mers en on­der­ne­mers ook on­der de­ze sitXa­tie. %rown zegt aI­ge­spro­ken te heb­ben met )inan­ci­ë­le =aken na af­loop van zijn con­tract het geld te de­cla­re­ren. ³0aar wij heb­ben vanaI janXa­ri

geen re­oX¶s ont­van­gen, dXs heb­ben wij aXto­ma­tisch geen geld.´

MTP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.