1LHXZH &RPSWDELOLWHLWVZHW FUHsHUW VXSHUPLQLVWHU )LQDQFLsQ

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

3A5A0A5,%2 De Na­ti­o­na­le As­sem­blee DNA is be­gon­nen met het ma­ken van een nieu­we &omp­ta­bi­li­teits­wet. Het gaat om een ini­ti­a­tief­voor­stel dat vo­rig jaar is in­ge­diend om de hui­di­ge wet­ge­ving van bij­na jaar te ver­van­gen. ,n het ini­ti atief­voor­stel, dat gis­te­ren in com­mis­sie­ver­band werd be­spro­ken in DNA, is er meer flexi­bi­li­teit voor be­heer van de staats fi­nan­ci­ën op­ge­no­men. Het is ech­ter ook dui­de­lijk dat het par­le­ment meer con­tro­le­me­cha­nis­men wil in de wij­ze waar­op de staats­mid­de­len wor­den ge­ma­na­ged. De mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën krijgt vol­gens de ont­werp­wet een zeer mach­ti­ge po­si­tie in het ka­bi­net en het recht an­de­re mi­nis­ters te dic­te­ren.

+et nieXwe ont­werp van de &omp­ta­bi­li­teits­wet is Xit­ge dost met trans­pa­ran­tie en con­tro­le op het be­ste­dings­ge drag op de ver­schil­len­de mi nis­te­ries. 'e &en­tra­le /an­ds ac­coXn­tants­dienst &/$' krijgt wat e[tra be­wa­pe­ning om een oog­je in het zeil te hoX­den op al­le mi­nis­te­ries. 'e &/$' Xnits rap­por­te­ren recht­streeks aan de mi­nis­ter van )inan­ci­ën die Xit­gerXst wordt met vol­doen­de macht om het Xit­ga­ve­ge­drag van ambt­ge­no­ten op an­de­re de par­te­men­ten te kXn­nen bewn vloe­den en daar­mee ook de Xit­voe­ring van de be­gro­ting en be­leids­pro­gram­ma¶s. 'e '1$ com­mis­sie van rap por­teXrs heeIt daar moei­te mee en vraagt zich aI oI het ver­ant­woor­de­lijk is om zo veel macht in han­den van de mi­nis­ter van )inan­ci­ën te leg­gen.

$mzad $bdoel 1'3 en 5os­sel­lie &oti­no 1'3 , bei de lid van de com­mis­sie van rap­por­teXrs, heb­ben gis­te­ren daar aan­dacht voor ge­vraagd bij de in­die­ners van het ini­ti atieI­voor­stel. .om­en­de week zal de re­ge­ring re­a­ge­ren op de pre­sen­ta­ties van de com­mis sie en de tech­ni­sche in­hoXd van de wet.

=aak is vol­gens $bdoel dat 6Xri­na­me reeds lang toe is aan ver­van­ging van de ver­oX der­de comp­ta­be­le wet­ten die da­te­ren Xit de ko­lo­ni­a­le tijd. ,n is bij wet reeds de rXim­te ge­cre­ëerd voor aX­to ma­ti­se­ring bin­nen het fi­nan­ci eel be­heer van het land. ³9oor or­de­ning van de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie en het fi­nan­ci eel be­heer van de over­heid, is in­ves­te­ren in het aXto­ma­ti se­rings­pro­ces al­leen niet vol doen­de. (r zijn tal van an­de­re rand­voor­waar­den no­dig. (en van de be­lang­rijk­ste rand voor­waar­den om de fi­nan­ci ele ad­mi­ni­stra­tie en het fi­nan ci­eel be­heer van de over­heid te or­de­nen, is dat het wet­te­lijk ka­der in pla­ce moet zijn´, zegt $bdoel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.