Di­rec­teur De Dok­sen­club: “Niet te vroeg jui­chen”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Gerard van der Bergh, di­rec­teur-ei­ge­naar van De Dok­sen­club, zegt dat er niet te vroeg ge­juicht moet wor­den om­trent het feit dat de re­ge­ring heeft mee­ge­deeld dat be­vro­ren dok­sen­vlees bin­nen­kort ge­ëx­por­teerd mag wor­den naar Tri­nidad.

De Su­ri­naam­se re­ge­ring deelt in een ver­kla­ring mee dat Pau­la Go­pee-Scoon, mi­nis­ter van Han­del van Tri­nidad en To­ba­go, tij­dens haar spreek­beurt op de eer­ste ver­ga­der­dag van de 46ste Coun­cil for Tra­de and Eco­no­mic De­vel­op­ment (Co­t­ed) in Ge­or­ge­to­wn, Gu­y­a­na, op 16 mei heeft ge­zegd, dat het par­le­ment van Tri­nidad en To­ba­go het voor­stel om Su­ri­na­me op te ne­men op de lijst van ‘ap­pro­ved coun­tries for im­porta­ti­on of poul­try and poul­try pro­ducts’, af­ge­lo­pen week heeft aan­ge­no­men.

Van der Berg geeft aan dat de­ze kwes­tie al­lang gaan­de is. “De Su­ri­naam­se ge­meen­schap moet er re­ke­ning mee hou­den dat Tri­nidad de­ze stap al meer dan tien keer heeft be­loofd. Nog niks is for­meel. Pas als het zwart op wit is vast­ge­legd en de ex­port daad­wer­ke­lijk ge­beurt, kun­nen we zeg­gen dat er een nieu­we mijl­paal is be­reikt. Dat Su­ri­na­me is op­ge­no­men op eer­der­ge­noem­de lijst is so­wie­so nog een stap naar ons doel. Ik hoop dat al­les vol­gens plan­ning ver­loopt en ie­der­een zich dit keer wel aan zijn woord houdt.”

Tij­dens de 46ste Co­t­ed­ver­ga­de­ring is de kwes­tie van ex­port van dok­sen­vlees uit Su­ri­na­me naar Tri­nidad en To­ba­go be­spro­ken. Mi­nis­ter Step­hen Tsang van Han­del In­du­strie en Toe­ris­me (HI&T), heeft op de ver­ga­de­rin­gen van woens­dag en gis­te­ren aan­ge­ge­ven, dat Su­ri­na­me lan­ger dan vier jaar in con­sul­ta­tie is met Tri­nidad en To­ba­go om dok­sen­vlees uit ons land op de markt van de Ca­ri­com-lan­den te krij­gen.

Om Su­ri­naams dok­sen­vlees naar Tri­nidad en To­ba­go te kun­nen ex­por­te­ren, moesten de au­to­ri­tei­ten van dat land Su­ri­na­me plaat­sen op de lijst van ‘ap­pro­ved coun­tries for im­porta­ti­on of poul­try and poul­try pro­ducts’. De re­ge­ring van Tri­nidad en To­ba­go heeft in no­vem­ber 2017 het voor­stel voor de im­port van dok­sen­vlees uit Su­ri­na­me voor­ge­legd aan haar par­le­ment. De goed­keu­ring van dit voor­stel bleef ech­ter uit. Die zal for­meel in het ge­wij­zig­de wets­ont­werp wor­den af­ge­kon­digd, wat vol­gens de mi­nis­ter van Tri­nidad en To­ba­go twee we­ken kan du­ren. Tsang heeft als re­ac­tie hier­op zijn dank uit­ge­spro­ken aan zo­wel het Ca­ri­com­se­cre­ta­ri­aat voor de in­span­nin­gen, de re­ge­ring van Tri­nidad en To­ba­go om ein­de­lijk be­vro­ren dok­sen­vlees uit Su­ri­na­me toe te la­ten op haar markt als het on­der­han­de­lings­team be­staan­de uit de mi­nis­te­ries van Bui­ten­land­se Za­ken, Land­bouw Vee­teelt en Vis­se­rij en HI&T. Vol­gens de be­winds­man is dit het re­sul­taat ge­weest van ge­za­men­lij­ke di­plo­ma­tie­ke in­span­ning van de re­ge­ring. Mi­nis­ter Tsang be­na­druk­te, dat hij uit­kijkt naar de af­kon­di­ging van de wet, die de ex­port van dok­sen­vlees uit Su­ri­na­me naar Tri­nidad en To­ba­go zal for­ma­li­se­ren.

VRT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.